Pagrindinis aklųjų ir silpnaregių ugdymas


Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.


Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.

 


Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse.

 


Pagrindinio ugdymo procesas organizuojamas pagal Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, Ugdymo programų aprašą, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius planus ir Centro ugdymo planą.

 


Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą ir naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

 


6 ir 8 klasių mokiniai dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Mokinių pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.
II gimnazijos klasės mokiniai dalyvauja Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP).