Centro taryba

Centro taryba  aukščiausia  savivaldos institucija, jungianti mokinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus ir socialinius partnerius svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
Taryba renkama 3 metams.

Centro taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais.
Tarybos posėdžiai vyksta pagal Centro direktoriaus patvirtintą tarybos darbo reglamentą ir ne rečiau kaip 3 kartus per metus.


Centro taryba svarsto lėšų naudojimo ir Centro direktoriaus teikiamus klausimus, Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus.
Centro taryba svarsto centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimų, juos tvirtina.
Centro taryba inicijuoja Centro bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.


Centro tarybos sudėtis:
      

  1. Vilmantas Balčikonis  – LASS atstovas
  2. Irena Jakonienė – auklėtoja
  3. Marija Mockūnienė – mokytoja
  4. Edita Laga – tėvų atstovas
  5. Svetlana Jachovič – tėvų atstovas
  6. Povilas Voiciukas – tėvų atstovas
  7. Karolina  – mokinė
  8. Monika  – mokinė