Neformalus švietimas

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠČIAI

Neformalaus švietimo užsiėmimų grafikas 2016-2017 m.m. I pusm.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJAI

2016-2017 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Turima kvalifikacinė kategorija Pareigos Susisiekimas
1. Linas

Balsys

Vyr. kūno kultūros mokytojas (tiflopedagogas) Būrelių „Aš jau galiu plaukti“ , „Aplenk vėją“ (lengvoji atletika)   mokytojas linasbalsys@gmail.com
2. Skaidrė Butnoriūtė Vyr. dailės mokytoja (tiflopedagogė) Būrelių „Vaivorykštė“, „Paletė“, meno terapijos „Aš esmi“  mokytoja. sunandadidi@gmail.com
3 Justina

Builytė

Šokių mokytoja Būrelio „Žingsnis“ mokytoja Jbvs888@gmail.com
4. Vygantas Mockūnas Papildomo ugdymo (golbolas) pedagogas metodininkas Būrelių „Golbolas“ (aklųjų riedulys) – judrieji žaidimai, „Šoudaunas“ mokytojas vygantas.mockunas@gmail.com
6. Gintaras Nenartavičius Biologijos mokytojas ekspertas Būrelio  „Gamtininkai“ mokytojas gintasne@gmail.com
7. Virgilijus Noreika Teatrinio ugdymo vyr. mokytojas Teatro studijos „Akiniai“  mokytojas.

 

Vir.noreika@gmail.com
8. Giedrė Rečiūnienė Technologijų mokytoja ekspertė Būrelių  „Mano rankdarbiai“, “Virtuvė nuo…iki…” mokytoja nolinagiedre@yahoo.de
9. Gedeminas Rutkauskas Vyr. matematikos mokytojas Būrelio „Šaškės-šachmatai“ mokytojas rutkauskam@gmail.com
10. Jūratė Rutkauskienė Mokytoja metodininkė Būrelių  „Darbščiosios rankelės“ mokytoja

 

rutkauskam@gmail.com
11. Mėta Rutkauskienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Būrelio „Smaližiai“ mokytoja metarut@gmail.com
12. Irena

Paliūnaitė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Būrelio „Mąstymo takeliai“ mokytoja rene@centras.lt
13. Rūta Petkevičienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė (tiflopedagogė) Būrelio „Smalsučių stotelė“ mokytoja rutapetkeviciene@gmail.com
14 Danguolė Poznanskienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja metodininkė Būrelio “Teatriniai žaidimai” danguolepoz@gmail.com
15. Lina Voverienė Pradinių klasių vyr. mokytoja (tiflopedagogė) Būrelio „Žaidžiu, sportuoju, sveikas augu“

mokytoja

linaroze@gmail.com


NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 

 

PATVIRTINTA:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių

ugdymo centro direktorės

2012 m.gegužės 15 d. įsak.Nr.V-227

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Neformalusis vaikų švietimas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (toliau – Centras) įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.ISAK-2695 ir 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.V-554 redakcija; Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų Neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.isak-991 ir 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-1214 redakcija; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu 2011 m. kovo 17 d., įsakymu Nr. XI-1281
 2. Neformaliojo švietimo veikla yra skirta meninę, sportinę, ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms ir profesinėms kompetencijoms ugdyti.

 

II. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Neformaliojo vaikų švietimo tikslas. Ugdyti mokinių kompetencijas, padedant tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, formuojant asmenį, gebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai integruojantis į visuomenės gyvenimą.
 2. Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

4.1.           Ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

4.2.           Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje, tikslingai planuoti karjerą;

4.3.           Plėsti mokinių bendravimo galimybes;

4.4.           Spręsti socialinės integracijos problemas, integruojant mokinius į visuomeninį gyvenimą.

4.5.           Skatinti mokinius rinktis sveiką gyvenseną.

 

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PRINCIPAI

 

 1. Neformaliajame vaikų švietime laikomasi šių principų:

5.1.           Savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi siūlomas programas;

5.2.           Prieinamumo – programos ir naudojami metodai yra prienami visiems mokiniams pagal amžių, išsilavinimą galimybes, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

5.3.           Individualizavimo – ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius, ir pasiekimus;

5.4.           Aktualumo – būreliai, skirti socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;

5.5.           Demokratiškumo – mokytojai, tėvai ir mokiniai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu nustato ugdymosi poreikius;

5.6.           Patirties – ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

5.7.           Ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybėmis;

5.8.           Pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai mokinio savijautai.

 

IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Neformaliojo švietimo valandų skaičių sąlygoja klasių komplektai, neformaliojo švietimo organizavimo Centre tradicijos ir tikslingumas, mokinių poreikiai, Centro galimybės (specialistai, patalpos, materialinė bazė).
 2. Mokslo metų II pusmetyje (kovo-balandžio mėn.) atliekama mokininių anketinė apklausa, dėl neformaliojo švietimo būrelių tikslingumo, reikiamumo, pageidavimų ir galimybių. Atliktos anketinės apklausos analizė aptariama Centro mokytojų metodinėje taryboje, skelbiama Centre viešai, informuojami mokiniai.
 3. Pedagogai pageidaujantys rengti neformaliojo švietimo programas kitiems mokslo metams, supažindina su programa ir apklausia mokinius dėl pageidavimo dalyvauti mokytojo teikiamoje programoje (būrelyje).
 4. Pedagogai neformaliojo švietimo programas ir mokinių sąrašus pateikia Skyriaus vedėjui iki gegužės 1 d.
 5. Neformaliojo švietimo būrelių sąraše turi būti ne mažiau 6 mokinių (lavinamosiose klasėse – 4).
 6. Neformaliojo švietimo programą turėtų sudaryti šios dalys: bendrosios nuostatos (įstaigos pavadinimas, Skyrius, programos pavadinimas, kokiems klasių koncentrams skirta, kas programą rengia: vardas, pavardė, kvalifikacija, nurodomi mokslo metai; pagrindimas (kodėl rengiama ši programą), programos tikslai, uždaviniai (nurodomas aiškus tikslas, konkretūs įgyvendinami uždaviniai, atitinkantys mokinių amžių ir poreikius; nurodoma, kokios bus ugdomos kompetencijos), veiklos principai, veiklos turinys; integraciniai ryšiai su formaliuoju švietimu; metodai, ugdymo rezultatai; teminis planas (turinys, priemonės, data (mėnuo)); atsiskaitymas.
 7. Pedagogų pateiktos programos aptariamos atrenkamos ir paskirstomos valandos Centro mokytojų metodinėje taryboje gegužės-birželio mėn.
 8. Neformaliojo švietimo programų reikalingumas ir mokinių sąrašai peržiūrimi ir patikslinami iki rugsėjo 5 d.
 9. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, jų užimtumą sudaromas neformaliojo švietimo būrelių veiklos tvarkaraštis.
 10. Neformaliojo švietimo programas, sąrašus, tvarkaraščius tvirtina Centro direktoriaus įsakymu.
 11. Neformaliojo švietimo būrelių veikla fiksuojama neformaliojo švietimo dienynuose, el. dienynuose laikantis visų dienyno pildymo reikalavimų ir mokslo metų pabaigoje atiduodami pavaduotojai neformaliam ugdymui.
 12. Neformaliojo švietimo būrelio mokytojas užtikrina mokinių lankomumą, saugumą užsiėmimų metu.

 

 

V. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIŲ VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS

 

 1. Neformaliojo švietimo būrelių mokytojai mokinių pasiekimus parodo organizuodami parodas, koncertus, dalyvaudami įvairiose Centro ir už jo ribų vykstančiose renginiuose, varžybose, konkursuose, išvykose.
 2. Už aktyvią veiklą mokiniai skatinami Centro padėkos raštais.
 3. Mokslo metų pabaigoje iki birželio 1 d. neformaliojo švietimo mokytojai pateikia išsamią ataskaitą apie metų veiklą vadovaujamame būrelyje; pateikia nuotraukų, gautų mokinių laimėjimų (diplomų, padėkos raštų, sveikinimų ir kt.) kopijas.
 4. Mokslo metų pabaigoje Skyriaus vedėjas parengia bendrą ataskaitą apie neformaliojo švietimo būrelių veiklą ir pateikia Centro direktoriui.

 

_____________________________________________________