Neformalus švietimas

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠČIAI

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJAI

2016-2017 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Turima kvalifikacinė kategorija Pareigos Susisiekimas
1. Linas

Balsys

Vyr. kūno kultūros mokytojas (tiflopedagogas) Būrelių „Aš jau galiu plaukti“ , „Aplenk vėją“ (lengvoji atletika)   mokytojas linasbalsys@gmail.com
2. Skaidrė Butnoriūtė Vyr. dailės mokytoja (tiflopedagogė) Būrelių „Vaivorykštė“, „Paletė“, meno terapijos „Aš esmi“  mokytoja. sunandadidi@gmail.com
3 Justina

Builytė

Šokių mokytoja Būrelio „Žingsnis“ mokytoja Jbvs888@gmail.com
4. Vygantas Mockūnas Papildomo ugdymo (golbolas) pedagogas metodininkas Būrelių „Golbolas“ (aklųjų riedulys) – judrieji žaidimai, „Šoudaunas“ mokytojas vygantas.mockunas@gmail.com
6. Gintaras Nenartavičius Biologijos mokytojas ekspertas Būrelio  „Gamtininkai“ mokytojas
7. Virgilijus Noreika Teatrinio ugdymo vyr. mokytojas Teatro studijos „Akiniai“  mokytojas.

 

Vir.noreika@gmail.com
8. Giedrė Rečiūnienė Technologijų mokytoja ekspertė Būrelių  „Mano rankdarbiai“, “Virtuvė nuo…iki…” mokytoja nolinagiedre@yahoo.de
9. Gedeminas Rutkauskas Vyr. matematikos mokytojas Būrelio „Šaškės-šachmatai“ mokytojas rutkauskam@gmail.com
10. Jūratė Rutkauskienė Mokytoja metodininkė Būrelių  „Darbščiosios rankelės“ mokytoja

 

rutkauskam@gmail.com
11. Mėta Rutkauskienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Būrelio „Smaližiai“ mokytoja metarut@gmail.com
12. Irena

Paliūnaitė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Būrelio „Mąstymo takeliai“ mokytoja rene@centras.lt
13. Rūta Petkevičienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė (tiflopedagogė) Būrelio „Smalsučių stotelė“ mokytoja rutapetkeviciene@gmail.com
14 Danguolė Poznanskienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja metodininkė Būrelio “Teatriniai žaidimai” danguolepoz@gmail.com
15. Lina Voverienė Pradinių klasių vyr. mokytoja (tiflopedagogė) Būrelio „Žaidžiu, sportuoju, sveikas augu“

mokytoja

linaroze@gmail.com
PATVIRTINTA:
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
ugdymo centro direktorės
2017 m. balandžio 28 d. įsak. Nr.V-83

 

 

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (toliau – Centras) Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Centro neformaliojo vaikų švietimo tikslų, uždavinių, principų, organizavimo bei veiklos rezultatų vertinimo tvarką.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.ISAK-2695 ir 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.V-554 redakcija; Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų Neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.isak-991 ir 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-1214 redakcija.
 3. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sportinę, ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms ir profesinėms kompetencijoms ugdyti.

 

II. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Neformaliojo vaikų švietimo tikslai – ugdyti mokinių kompetencijas, teikiančias galimybių tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.
 2. Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

5.1. ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

5.2. ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje, tikslingai planuoti karjerą;

5.3. plėsti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes;

5.4. padėti spręsti socialinės integracijos problemas, integruojant mokinius į visuomeninį gyvenimą,

5.6. padėti spręsti integravimosi į  darbo rinką problemas;

5.7. tobulinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti papildomų kompetencijų;

5.8. skatinti mokinius rinktis sveiką gyvenseną.

 

III. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PRINCIPAI

 

 1. Neformaliajame vaikų švietime laikomasi šių principų:

6.1. savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi siūlomas programas ir švietimo teikėją;

6.2. prieinamumo – programos ir naudojami metodai yra prieinami visiems mokiniams pagal amžių, išsilavinimą galimybes, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

6.3. individualizavimo – ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius, ir pasiekimus;

6.4. aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms,  profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;

6.5. demokratiškumo – mokytojai, tėvai ir mokiniai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu nustato ugdymosi poreikius;

6.7. patirties – ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

6.8. ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybėmis;

6.9. pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai mokinio savijautai.

 

IV. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Neformaliojo švietimo valandų skaičių sąlygoja klasių komplektai, neformaliojo švietimo organizavimo Centre tradicijos, mokinių poreikiai, užsiėmimų tikslingumas, turimos mokinio krepšelio lėšos.
 2. Neformaliojo švietimo būreliai, studijos ir kt. mokiniams neprivalomi ir laisvai pasirenkami. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas Centre ir už jo ribų.
 3. Mokslo metų II pusmetyje (balandžio mėn.) atliekama mokinių anketinė apklausa, dėl neformaliojo švietimo programų tikslingumo, reikiamumo, pageidavimų ir galimybių. Atliktos anketinės apklausos analizė aptariama Centro mokytojų metodinėje taryboje. Apibendrinti apklausos duomenys pateikiami Centro bendruomenei.
 4. Neformaliojo vaikų švietimo programą turėtų sudaryti šios dalys:

10.1. I. Bendrosios nuostatos.  (Programos rengėjas (vardas, pavardė, kvalifikacija),  trukmė, apimtis,  kokiems klasių  koncentrams (klasėms) skirta);

10.2. II. Programos tikslas ir uždaviniai. (Nurodomas aiškus tikslas, konkretūs įgyvendinami uždaviniai, atitinkantys mokinių amžių ir poreikius, nurodoma, kokios bus ugdomos kompetencijos);

10.3. III. Veiklos turinys, metodai ir priemonės. (Aprašomas neformaliojo švietimo programos turinys, metodai, priemonės, įranga, padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, ugdyti kompetencijas. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose programos suderinamumas su formaliojo švietimo programa ar jos moduliais);

10.4. IV. Pasiekimai ir jų vertinimas. (Aprašoma neformaliojo švietimo programos dalyvių pasiekimų vertinimas (įsivertinimas) metodai, dažnumas). (Programos rengimo  forma, priedas Nr. 1).

 1. Mokytojai parengtas neformaliojo švietimo programas ir mokinių sąrašus pateikia Neformaliojo švietimo r socializacijos skyriaus vedėjui iki gegužės 20 d.
 2. Minimalus mokinių lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus skaičius 5-6, specialiosiose (lavinamosiose) klasėse 3-4 mokiniai.
 3. Mokytojų pateiktos programos aptariamos ir paskiriamos valandos jų įgyvendinimui  Centro mokytojų metodinėje taryboje gegužės – birželio mėn.
 4. Neformaliojo švietimo programos ir mokinių sąrašai peržiūrimi ir patikslinami iki mokslo metų pradžios
 5. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, jų užimtumą sudaromas neformaliojo švietimo veiklos tvarkaraštis.
 6. Neformaliojo švietimo programas, sąrašus, tvarkaraščius tvirtina Centro direktorius įsakymu.
 7. Neformaliojo švietimo užsiėmimų veikla fiksuojama el. dienynuose laikantis visų dienyno pildymo reikalavimų.
 8. Už aktyvią veiklą mokiniai skatinami Centro padėkos raštais.
 9. Mokslo metų pabaigoje iki birželio 1 d. neformaliojo švietimo mokytojai pateikia ataskaitą apie metų veiklą; pateikia nuotraukų, gautų mokinių laimėjimų (diplomų, padėkos raštų, sveikinimų ir kt.) kopijas. (Ataskaitos rengimo forma, priedas Nr. 2).
 10. Neformaliojo švietimo mokytojas užtikrina mokinių lankomumą, saugumą užsiėmimų metu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Neformaliojo vaikų švietimo veiklą, el. dienyno priežiūrą vykdo Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėjas.
 2. Apie Centre vykdomą neformalųjį vaikų švietimą skelbiama Centro internetinėje  svetainėje.
 3. Neformaliojo švietimo rezultatai naudojami nustatant Centro veiklos prioritetus, planuojant Centro veiklą, atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

 

____________________________________________________