* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

LASUC mokiniams

ŠVIETIMO PAGALBA CENTRO MOKINIUI

 
Švietimo pagalba LASUC mokiniui teikiama vadovaujantis
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804);
2. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395);
3. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintuLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V- 1393 (Žin., 2011, Nr. 99-4675),
4. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220);
5. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 (Žin., 2011, Nr. 122-5769);
6. Centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- 1305;
7. 2015-2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisias ugdymo planais, patvirtintais 2015 m. gegužės 6 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-459.
Atsižvelgiant į švietimo pagalbos poreikį (sutrikusios regos mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo išvadas (teikia pedagoginė psichologinė tarnyba), Centre dirbančius specialistus) Centre teikiama specialiojo pedagogo, tiflopedagogo (kasdienio gyvenimo bei komunikacinių įgūdžių lavinimas, orientacijos ir mobilumo lavinimas, regėjimo lavinimas), logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, kita (gydomosios kūno kultūros mokytojo, kompiuterinio raštingumo mokytojo, mokytojo padėjėjo) pagalba.
Specialiojo pedagogo pagalba LASUC mokiniams teikiama:

 1.  mokiniams, turintiems negalių, mokymosi sutrikimų;
 2.  mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;
 3.  mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

Specialiojo pedagogo pratybas lankančių mokinių sąrašus tvirtina, pratybų skaičių nustato Centro vaiko gerovės komisija iki mokslo metų pradžios.

Tiflopedagogo pagalba teikiama:
1. Centro silpnaregiui mokiniui (regėjimo aštrumas su korekcija geriau matančia akimi  0,05 – 0,1) skiriama 1 ugdymo valanda regėjimui lavinti;
2. Centro neregiui mokiniui (regėjimo aštrumas yra nuo šviesos pojūčio iki 0,04) skiriama 1 ugdymo valanda orientacijai ir mobilumui arba kasdieniams gyvenimo įgūdžiams ir komunikacijai lavinti. Vieną pusmetį mokinys gali dalyvauti orientacijos ir mobilumo pratybose, kitą  pusmetį – kasdienio gyvenimo bei komunikacijos įgūdžių lavinimo pratybose;
3. Centro silpnaregiui mokiniui skiriama 1  valanda per savaitę Brailio rašto mokymui, jeigu jam, vadovaujantis akių gydytojo rekomendacijomis, jam gresia pavojus apakti.

Logopedo pagalba:
1. teikiama Centro mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
2. kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių sąrašą tvirtina, specialiųjų pratybų skaičių nustato Centro vaiko gerovės komisija;
3. Vaiko gerovės komisija tvirtina logopedinės pagalbos programas, kas pusmetį išklauso ataskaitą apie ugdymosi pasiekimus. Informacija apie mokinio daromą pažangą kas pusmetį teikiama tėvams (globėjams, rūpintojams).

Psichologo ir socialinio pedagogo pagalba teikiama Centro mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, auklėtojams teisės aktų nustatyta tvarka.

Tiflopedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo pagalba mokiniui teikiama ne pamokų ir kitų mokiniui privalomų užsiėmimų metu.
Gyydomosios kūno kultūros mokytojo pagalba skiriama, jei Vaiko sveikatos pažymėjime (forma 027-1/a) nurodyta:
judesio ir padėties sutrikimai,
somatinės ligos, dėl kurių mokiniui rekomenduojama gydomoji kūno kultūra.
Atsižvelgiant į mokinio sveikatos sutrikimus skiriami individualūs arba grupiniai (4-8 mokiniai) gydomosios kūno kultūros užsiėmimai. Mokinių, lankančių gydomosios kūno kultūros užsiėmimus, sąrašus tvirtina, parengtas programas aprobuoja, informaciją apie mokinio pažangą vertina Centro vaiko gerovės komisija.

Specialioji pagalba teikiama Centro mokiniui, turinčiam ne tik regos sutrikimą, bet ir vidutinių ir sunkių judesio ir padėties sutrikimų, dėl kurių mokinys negali savarankiškai vaikščioti, specialiąją pagalbą mokiniui teikia mokytojo padėjėjas teisės aktų nustatyta tvarka.


  Švietimo pagalba LASUC mokiniui teikiama vadovaujantis
 1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804);
 2. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395);
 3. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos, Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2011m. lieps 13 dieną įsakymu Nr. V-1265 (Žin. 2011-07-21 Nr.93-4428);
 4. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V- 1393 (Žin., 2011, Nr. 99-4675),
 5. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220);
 6. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 (Žin., 2011, Nr. 122-5769);
 7. Centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- 1305;
 8. 2013-2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisias ugdymo planais, patvirtintais 2013m. gegužės 27 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-459.
Atsižvelgiant į švietimo pagalbos poreikį sutrikusios regos mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo išvadas teikia pedagoginė psichologinė tarnyba. Centre  teikiama:
 • specialiojo pedagogo,
 • tiflopedagogo (kasdienio gyvenimo bei komunikacinių įgūdžių lavinimas, orientacija ir mobilumas, regėjimo lavinimas),
 • logopedo,
 • psichologo,
 • socialinio pedagogo,
 • kita (gydomosios kūno kultūros mokytojo, kompiuterinio raštingumo mokytojo, mokytojo padėjėjo) pagalba.
Specialiojo pedagogo (Vygantas Mockūnas)  pagalba LASUC mokiniams teikiama:
 1. mokiniams, turintiems negalių, mokymosi sutrikimų; mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas;
 2. specialiojo pedagogo pratybas lankančių mokinių sąrašus tvirtina, pratybų skaičių nustato Centro vaiko gerovės komisija iki mokslo metų pradžios;
pagrindinė specialiojo pedagogo darbo forma - individualios ar pogrupinės (2-4 mokiniai) pratybos.         Tiflopedagogo (Juozas Daunaravičius, Nijolė Barauskienė, Dana Nemunytė)  pagalba teikiama:
 1. LASUC akliems (regėjimo aštrumas- nuo šviesos pojūčio iki 0,04), silpnaregiams mokiniams (regėjimo aštrumas su korekcija geriau matančia akimi- 0,05 -  0,1) regėjimui lavinti  (1 ugdymo valanda per savaitę);
 2. LASUC neregiui mokiniui orientacijai ir mobilumui lavinti (1 ugdymo valanda per savaitę). Šios valandos  gali būti skiriamos ir kasdienio gyvenimo bei komunikacinių įgūdžių ugdymui.
  Atsižvelgiama į tiflopedagoginės pagalbos mokiniui (orientacijos ir mobilumo ar kasdienio gyvenimo bei komunikacinių įgūdžių ugdymosi) poreikį, švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. Mobilumo pratybose mokinys gali dalyvauti vieną pusmetį, antrą pusmetį gali lavinti kasdienio gyvenimo bei komunikacinius įgūdžius; Silpnaregiui LASUC mokiniui Brailio rašto mokymui (viena valanda per savaitę), jeigu jam, vadovaujantis akių gydytojo rekomendacijomis, gresia pavojus apakti. Mokymas gali būti intensyvinamas.            Pagrindinė darbo forma - individualios pratybos.      Logopedo (Kristina Baranauskienė, Gintarė Mykolaitytė) pagalba
 1. teikiama LASUC mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 2. kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių sąrašą suderinus su Vilniaus miesto Pedagogine psichologine tarnyba tvirtina, specialiųjų pratybų skaičių nustato Centro vaiko gerovės komisija.
 3. Vaiko gerovės komisija aprobuoja individualios pagalbos ar mokinių grupei sudarytas logopedinės pagalbos programas, kas pusmetį išklauso ataskaitą apie ugdymosi pasiekimus. Informacija apie mokinio daromą fiksuojama elektroniniame dienyne, esant poreikiui individualiai konsultuojami mokinio tėvai (globėjai).
Pagrindinė darbo forma - individualūs ir pogrupiniai (2-4 mokiniai) užsiėmimai.      Psichologo (Kotryna Miknevičiūtė) pagalba  ir socialinio pedagogo (Žydrė Ragelytė) pagalba teikiama LASUC mokiniams, jų tėvams, mokytojams, auklėtojams teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrindinė darbo forma - individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai. Tiflopedagoginė, logopedinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba mokiniui teikiama ne pamokų ir kitų mokiniui privalomų užsiėmimų metu. Gyydomosios kūno kultūros mokytojo (Vygantas Mockūnas, Linas Balsys) pagalba skiriama, jei Vaiko sveikatos pažymėjime (forma 027-1/a) nurodyta:
 • judesio ir padėties sutrikimai,
 • somatinės ligos, dėl kurių mokiniui rekomenduojama gydomoji kūno kultūra.
Atsižvelgiant į mokinio sveikatos sutrikimus skiriami individualūs (mokiniui, turinčiam vidutinių ar sunkių judesio ir padėties sutrikimų) arba grupiniai (4-8 mokiniai) gydomosios kūno kultūros užsiėmimai. Mokinių, lankančių gydomosios kūno kultūros užsiėmimus , sąrašus tvirtina, aprobuoja parengtas programas, vertina informaciją apie vaiko pažangą  Centro vaiko gerovės komisija. Specialioji pagalba teikiama LASUC mokiniui, turinčiam ne tik regos sutrikimą, bet ir vidutinių ir sunkių judesio ir padėties sutrikimų, dėl kurių mokinys negali savarankiškai vaikščioti, specialiąją pagalbą mokiniui teikia mokytojo padėjėjas teisės aktų nustatyta tvarka. Centro vaiko gerovės komisijos rekomendavimu kompiuterinio raštingumo pamokos, konsultacijos (iš pamokų, skiriamų ugdymo poreikiams tenkinti) gali būti vedamos į Gimnazijos skyrių naujai atvykusiems neregiams mokiniams, neturintiems darbo su kompiuteriu įgūdžių ar besimokantiems, bet dar neįvaldžiusiems akliesiems pritaikytos kompiuterinės programos. Mokinių sąrašą, pamokų, konsultacijų skaičių skiria vaiko gerovės komisija. Kompiuterinio raštingumo konsultacijos kitose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems Lietuvos neregiams mokiniams vedamos iš konsultacijoms skirtų valandų. Švietimo pagalbos ir kitos pagalbos mokiniui teikimą koordinuoja Centro vaiko gerovės komisija. Vaiko gerovės komisija analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą.