* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Švietimo pagalba mokiniui

ŠVIETIMO PAGALBA CENTRO MOKINIUI
Švietimo pagalba LASUC mokiniui teikiama vadovaujantis
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804);
2. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395);
3. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintuLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V- 1393 (Žin., 2011, Nr. 99-4675),
4. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220);
5. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 (Žin., 2011, Nr. 122-5769);
6. Centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- 1305;
7. 2015-2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisias ugdymo planais, patvirtintais 2015 m. gegužės 6 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-459.
Atsižvelgiant į švietimo pagalbos poreikį (sutrikusios regos mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo išvadas (teikia pedagoginė psichologinė tarnyba), Centre dirbančius specialistus) Centre teikiama specialiojo pedagogo, tiflopedagogo (kasdienio gyvenimo bei komunikacinių įgūdžių lavinimas, orientacijos ir mobilumo lavinimas, regėjimo lavinimas), logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, kita (gydomosios kūno kultūros mokytojo, kompiuterinio raštingumo mokytojo, mokytojo padėjėjo) pagalba.
Specialiojo pedagogo pagalba LASUC mokiniams teikiama:

  1.  mokiniams, turintiems negalių, mokymosi sutrikimų;
  2.  mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;
  3.  mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

Specialiojo pedagogo pratybas lankančių mokinių sąrašus tvirtina, pratybų skaičių nustato Centro vaiko gerovės komisija iki mokslo metų pradžios.

Tiflopedagogo pagalba teikiama:
1. Centro silpnaregiui mokiniui (regėjimo aštrumas su korekcija geriau matančia akimi  0,05 – 0,1) skiriama 1 ugdymo valanda regėjimui lavinti;
2. Centro neregiui mokiniui (regėjimo aštrumas yra nuo šviesos pojūčio iki 0,04) skiriama 1 ugdymo valanda orientacijai ir mobilumui arba kasdieniams gyvenimo įgūdžiams ir komunikacijai lavinti. Vieną pusmetį mokinys gali dalyvauti orientacijos ir mobilumo pratybose, kitą  pusmetį – kasdienio gyvenimo bei komunikacijos įgūdžių lavinimo pratybose;
3. Centro silpnaregiui mokiniui skiriama 1  valanda per savaitę Brailio rašto mokymui, jeigu jam, vadovaujantis akių gydytojo rekomendacijomis, jam gresia pavojus apakti.

Logopedo pagalba:
1. teikiama Centro mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
2. kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių sąrašą tvirtina, specialiųjų pratybų skaičių nustato Centro vaiko gerovės komisija;
3. Vaiko gerovės komisija tvirtina logopedinės pagalbos programas, kas pusmetį išklauso ataskaitą apie ugdymosi pasiekimus. Informacija apie mokinio daromą pažangą kas pusmetį teikiama tėvams (globėjams, rūpintojams).

Psichologo ir socialinio pedagogo pagalba teikiama Centro mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, auklėtojams teisės aktų nustatyta tvarka.

Tiflopedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo pagalba mokiniui teikiama ne pamokų ir kitų mokiniui privalomų užsiėmimų metu.
Gyydomosios kūno kultūros mokytojo pagalba skiriama, jei Vaiko sveikatos pažymėjime (forma 027-1/a) nurodyta:
judesio ir padėties sutrikimai,
somatinės ligos, dėl kurių mokiniui rekomenduojama gydomoji kūno kultūra.
Atsižvelgiant į mokinio sveikatos sutrikimus skiriami individualūs arba grupiniai (4-8 mokiniai) gydomosios kūno kultūros užsiėmimai. Mokinių, lankančių gydomosios kūno kultūros užsiėmimus, sąrašus tvirtina, parengtas programas aprobuoja, informaciją apie mokinio pažangą vertina Centro vaiko gerovės komisija.

Specialioji pagalba teikiama Centro mokiniui, turinčiam ne tik regos sutrikimą, bet ir vidutinių ir sunkių judesio ir padėties sutrikimų, dėl kurių mokinys negali savarankiškai vaikščioti, specialiąją pagalbą mokiniui teikia mokytojo padėjėjas teisės aktų nustatyta tvarka.