* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Specialistai

SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

Logopedės funkcijos (K. Baranauskienė, G. Mykolaitytė)

 1. Teikia specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems regos, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 2. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas.
 3. Konsultuoja regos, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
 4. Rengia ir naudoja specialiosios logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones.

Informacinis leidinys „Kai atsiveria logopedo kabineto durys“


Socialinės pedagogės funkcijos (Ž. Ragelytė)

 1. Vertina vaiko socialines problemas (pagrindinių vaiko reikmių, saugumo užtikrinimas), numato jų sprendimo variantus.
 2. Tarpininkauja sprendžiant vaiko socialines problemas, įtraukiant Centro pedagogus, vaiko šeimą ir socialinius partnerius.
 3. Įgyvendina ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės pagalbos vaikui teikimo individualų planą.
 4. Vykdo žalingų įpročių ir smurto prevencinę veiklą.
 5. Inicijuoja ir vykdo projektinę bei edukacinę pažintinę veiklą už Centro ribų.
 6. Ugdo mokinių socialinius įgūdžius ir komunikacinius gebėjimus individualiai ir bendraamžių grupėje.
 7. Sudaro ir vykdo mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo programą.
 8. Teikia informaciją tėvams (globėjams) vaiko auklėjimo, žalingų įpročių prevencijos ir pagalbos gavimo už Centro ribų klausimais

Psichologo funkcijos (K. Miknevičiūtė)

 1. Įvertina Centro mokinių (vaikų) galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 2. Bendradarbiauja su Centro mokytojais, auklėtojais, klasių vadovais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus.
 4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 5. Inicijuoja rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

 Specialiojo pedagogo funkcijos (V. Mockūnas, G. Mykolaitytė)

 1. Atlieka pirminį vaiko vertinimą, supažindina tėvus su vaiko problemomis ir galimais pagalbos būdais.
 2. Veda individualius, pogrupinius užsiėmimus specialiojo pedagogo kabinete arba teikia pagalbą klasėje.
 3. Specialiųjų pratybų metu padeda įveikti mokymosi sunkumus bei lavina mokinių dėmesį, suvokimo procesus, mąstymo operacijas.
 4. Bendradarbiauja su pradinių klasių ir dalykų mokytojais bei teikia rekomendacijas, kaip pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.
 5. Supažindina ir konsultuoja mokinių tėvus su vaiko ugdymosi ir elgesio problemomis.
 6. Aktyviai dalyvauja mokyklos vaikos gerovės komisijos veikloje.
 7. Bendradarbiauja su miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Tiflopedagogės (regėjimo funkcijų lavinimui) funkcijos (D. Nemunytė)

Regėjimo lavinimo užsiėmimai skirti mokiniams, kurių regėjimo aštrumas žemesnis nei 0,1. Pagrindinis darbo principas – individualių pratybų metu atsižvelgiant į mokinio individualias savybes, lavinti mokinio regėjimo suvokimą, jei mokinys turi bent šviesos pojūtį.

Darbo kryptys:

1. Lokalizavimas regėjimo lauke.

2. Spalvos ir kontrasto suvokimas.

3. Pastabumas detalėms.

4. Lyginimas.

5. Dvimačiai ir trimačiai objektai.

6. Išbaigtumas.

7. Dalies visumos samprata.

8. Erdvės suvokimas.

9. Simetrijos samprata.

10. Akies-rankos koordinacija.

11. Formos fono suvokimas.

12. Piešinio interpretavimas.

Mankšta

Regos sutrikimai

Taktilinėms veikloms


Tiflopedagogės (Kasdieninio gyvenimo įgūdžių lavinimui) funkcijos (N. Barauskienė)

 1. Kiekvienam mokiniui sudaro individualią programą, kurioje atsižvelgiama į jo amžių, išsivystymo lygį, poreikius ir galimybes. Užsiėmimai vyksta individualiai Kasdieninio gyvenimo įgūdžių lavinimo kabinete.
 2. Formuoja mokinio įgūdžius, būtinus savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
 3. Lavina mokinių erdvės suvokimo, taisyklingo valgymo, asmens higienos ir savitvarkos, namų ruošos, valgio gaminimo, naudojimosi buitinės technikos prietaisais, įvairiais daiktais, komunikacinius įgūdžius. Taip pat mokiniai supažindinami su etiketo pradmenimis, mokomi priimti savo negalę.

Tiflopedagogo (Orientacijos ir mobilumo lavinimui) funkcijos (J. Daunaravičius)

1. Kiekvienam neregiui sudaro individualią programą, pritaiko tiflotechnines priemones, atsižvelgiamas į mokinio amžių, išsivystymo lygį, poreikius ir galimybes.

2. Formuoja mokinio orientacijos ir mobilumo įgūdžius, būtinus savarankiškam judėjimui patalpose ar įvairiose miesto (gyvenamos vietovės) erdvėse.

3. Lavina neregio mokinio supančios erdvės suvokimo vaizdinius, moko baltosios lazdelės pagalba eiti pasirinktais maršrutais.


Tiflopedagogo (darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniais) funkcijos (J. Jakštienė)

1. Veda pratybas akliems ir silpnaregiams vaikams:

 • ikimokyklinio amžiaus – namuose ar bendrojo ugdymo įstaigose;
 • mokyklinio amžiaus – bendrojo ugdymo įstaigose;
 • su kompleksine negalia – namuose, bendrojo ugdymo ar specializuotose įstaigose.

2. Sudaro kiekvienam mokiniui individualią ugdymo programą pagal jo poreikius ir gebėjimus. Ugdymo programą suderina su tėvais, supažindina mokytojus. Atlieka tiflopedagoginį vertinimą.

3.Konsultuoja vaiko mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir tėvus ugdymo, aplinkos ir specialiųjų mokymo priemonių pritaikymo klausimais: skaito paskaitas, veda praktinius mokymus-seminarus vaiko ugdymo įstaigoje, Centre, konsultuoja telefonu ar elektroniniu paštu.

4.Šviečia visuomenę, dalyvaudamas Vilniaus miesto, rajono ar šalies renginiuose, apie neregių ir silpnaregių žmonių poreikius ir galimybes kasdieniniame gyvenime, norus būti matomais, pilnaverčiais piliečiais: išgirstais, suprastais ir neišskirtais.

5.Veda mokymus pagal Socialinio ugdymo programą 18 metų ir vyresniame amžiuje netekusiems regėjimo žmonėms, kurie darbingi iki 25%, gyvenamojoje vietoje ir Centre. Konsultuoja jų artimuosius, suteikia informaciją apie kompensacines – tiflotechnines priemones, jų įsigijimo tvarką, vykstančius renginius ir naujoves.

6.Turima patirtimi ir įgyta informacija stažuotėse, mokymuose dalinasi šalies ar tarptautinėse konferencijose su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais ir kolegomis.


Gydomosios kūno kultūros mokytojo funkcijos (V. Mockūnas, L. Balsys, J. Bedalienė)

 1. Remdamasis sveiko vaiko judesių vystymosi dėsningumais, atsižvelgdamas į jo amžių, individualias galimybes bei poreikius, įvertina ugdytinio motorikos išsivystymo lygį.
 2. Fiziniais pratimais siekia normalizuoti raumenų tonusą, išgauti aktyvų ir kokybišką judesį; naujus dinaminius įgūdžius, lavinti pusiausvyrą, judesių koordinaciją, didinti raumenų jėgą ir ištvermę, skatinti savarankiškumą.
 3. Vykdo korekcinę terapiją vaikams, turintiems stuburo iškrypimus, ydingą laikyseną, plokščiapėdystę.
 4. Konsultuoja tėvus, pedagogus, rengia metodinę medžiagą.

Stuburo stabilizavimo pratimai