* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Savivalda

 

Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus. Taryba renkama 3 metams. Ją sudaro 9 asmenys: 3 mokytojai, 2 mokiniai, 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) (Centre nedirbantys), 1 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovas. Į tarybą renkami 8 klasių, I-IV gimnazijos klasių mokiniai bendrame mokinių susirinkime atviru balsavimu. Mokytojus deleguoja metodinė taryba, tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovą – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centro sąjungos tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Tarybos pirmininku nerenkamas mokinys.
Tarybos posėdžiai vyksta pagal tarybos patvirtintą reglamentą. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius inicijuoja Tarybos pirmininkas. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Tarybos funkcijos:
 teikia siūlymų dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 aprobuoja Centro strateginį planą, metinį veiklos planą ugdymo planą kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus;
 teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro nuostatų keitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;
 teikia siūlymų dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius išteklius;
 svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;
 svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
 svarsto metodinės tarybos, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Centro direktoriui.
Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.

Centre nuolat veikia Centro mokinių taryba (toliau – mokinių taryba). Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų išrinkti atstovai. Jai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas vadovas.

Mokinių tarybos funkcijos:
 inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, organizuoja savanorių judėjimą;
 teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 dalyvauja rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
 susitaria dėl mokinių tarybos veiklos organizavimo.

Centre veikia Tėvų (globėjų, rūpintojų) taryba. Ją sudaro 5 nariai, atviru balsavimu išrinkti tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Jai vadovauja tėvų (globėjų, rūpintojų) tarybos narių išrinktas vadovas. Atsiskaito tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija renka pirmininką kuris šaukia posėdžius ir apie jų laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki posėdžio pradžios. Atsiskaito juos rinkusiam tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) tarybos funkcijos:
 aptaria mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
 padeda organizuoti klasių renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką vykdyti profesinį orientavimą;
 teikia siūlymų Centro tarybai ir direktoriui;
 inicijuoja paramos Centrui teikimą.