Pedagoginis regos vertinimas ir konsultavimas

Sutrikusios regos mokinių specialieji ugdymosi poreikiai vertinami vadovaujantis:

1. 2011m. rugsėjo 30 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1775 „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos aprašu“;
2. 2012m. sausio 9 dienos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro raštu Nr. V5-5 „Dėl asmenų, turinčių klausos ir regos sutrikimų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo“.

Lietuvos miestų ar rajonų pedagoginės psichologinės tarnybos, gavusios tėvų prašymą nustatyti sutrikusios regos mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pateikia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui paštu ar elektroniniu būdu dokumentus:

  • Tarnybos vadovo pasirašytą prašymą (laisva forma);
  • Tėvų prašymą specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti (6 priedas);
  • Gydytojo oftalmologo pažymą, kurioje nurodytas regėjimo aštrumas ir akių ligos;
  • Mokyklos vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (5 priedas).
  • Atlikus sutrikusios regos mokinio specialiųjų poreikių įvertinimą,bendradarbiaujant su miesto/rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais , pildoma pažyma dėl įvertinimo, pateikiamos rekomendacijos (7 priedas), nustatomas mokinio specialiųjų poreikių lygis, skiriama švietimo pagalba ( 8 priedas).