* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Nuostatai

NUOSTATŲ KEITIMAS 2016-10-25

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1305

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro nuostatai (toliau – nuostatai) nustato
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas, mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.
2. Centro oficialus pavadinimas – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, trumpasis pavadinimas – LASUC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191713612.
3. Įsteigimo data: 1994 m. vasario 1 d. (Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministro 1994 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 48 „ Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro steigimo“).
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Priklausomybė – valstybinė.
6. Savininkas – valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), identifikavimo kodas 188603091, adresas A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius.
7. Ministerija:
7.1. tvirtina Centro nuostatus;
7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro vadovą;
7.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;
7.4. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
7.5. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
7.7. sprendžia kitus teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Buveinė – Ateities g. 44, LT-08303 Vilnius.
9. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
10. Tipas – gimnazija, kodas 3125.
11. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo specialioji mokykla regos sutrikimų turintiems mokiniams.
12. Kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo įstaiga lopšelis-darželis.
13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymosi forma – grupinio (kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu), pavienio (savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu).
15. Centro bendrabučio buveinė: Ateities g. 44, LT 08303 Vilnius. Mokiniai į Centro bendrabutį priimami Centro direktoriaus nustatyta tvarka.

16. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su Centro pavadinimu, atsiskaitomąją, pavedimų, specialiųjų lėšų ir valiutines sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, savo atributiką. Savo veiklą Centras grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
17. Pagrindinė Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
18. Centro švietimo veiklos rūšys:
18.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
18.2. kitos veiklos rūšys:
18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
18.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20
18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
18.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
18.2.5. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
18.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
19.1. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
19.2. gydytojų specialistų veikla, kodas 86.22;
19.3. vidurinio medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, kodas 86.90.10;
19.4. knygų leidyba, kodas 58.11;
19.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
19.6. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
19.7. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
19.8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir naudojimas, kodas 68.20;
19.9. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10.
20. Centro veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.
21. Centro veiklos uždaviniai:
21.1. parengti mokytis mokykloje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus regos sutrikimą turinčius vaikus;
21.2. teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą;
21.3. žadinti ir puoselėti asmens individualias galias, kūrybiškumą, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės kuriant savo gyvenimą, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą;
21.4. užtikrinti sveiką, saugią, pritaikytą mokinio ugdymosi reikmėms mokymosi aplinką.
22. Vykdydamas pavestus uždavinius Centras:
22.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, bendrosiomis programomis, bendraisiais pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo planais ir atsižvelgdamas į Centro bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
22.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančias bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
22.3. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-127 redakcija)
įgyvendina ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, akredituotą vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;
22.4. įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, akredituotą vidurinio ugdymo, adaptuotą vidurinio ugdymo (2012-2013 mokslo metais) programas, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;
22.5. teikia Centro mokiniams švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;
22.6. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus teisės aktų nustatyta tvarka;
22.7. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;
22.8. teikia specialiąją pedagoginę, psichologinę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams, turintiems regos sutrikimą, namie, ikimokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose teisės aktų nustatyta tvarka;
22.9. konsultuoja, teikia švietimo informacinę, metodinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo mokyklų mokytojams, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius regos sutrikimą, ar turinčius kompleksinių negalių, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas ar kurčneregystė, konsultuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
22.10. įvertina kartu su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ar švietimo pagalbos tarnybomis mokinių (vaikų), turinčių regos sutrikimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, atlieka aklųjų mokinių (vaikų) psichologinį įvertinimą, teikia rekomendacijas dėl ugdymo, mokymo, specialiųjų techninės pagalbos priemonių naudojimo, ugdymosi aplinkos pritaikymo;
22.11. bendradarbiauja su įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis dėl neseniai netekusių regėjimo asmenų socialinės integracijos;
22.12. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
22.13. kuria ugdymo turinio reikalavimams, Centro funkcijoms įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
22.14. organizuoja mokinių maitinimą, mokinių apgyvendinimą bendrabutyje;
22.15. leidžia vadovėlius Brailio raštu, kuria, pritaiko mokymo priemones;
22.16. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą;
22.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
23. Centras, įgyvendindamas nustatytus tikslus ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas, turi teisę:
23.1. parinkti ir kurti mokiniams, turintiems regos sutrikimą, mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, mokymo modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
23.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
23.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
23.5. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
24. Centras privalo:
24.1. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
24.2. atsižvelgti į mokinių gebėjimus, poreikius, galimybes; individualizuoti ugdymo turinį;
24.3. vykdyti mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;
24.4. naudoti lėšas nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;
24.5. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;
24.6. vykdyti kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
25. Centro veikla organizuojama pagal:
25.1. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
25.2. direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą kuriam yra pritarusi Centro taryba;
25.3. direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą kuris yra suderintas su Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ir jam yra pritarusi Centro taryba.
26. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus Ministerijai.
27. Direktorius:
27.1. tvirtina Centro struktūrą suderinęs su Ministerija tvirtina pareigybių sąrašą neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
27.2. nustato Centro struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, Centro struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;
27.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;
27.4. priima mokinius Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 (Žin., 2012, Nr. 39-1960), nustatyta tvarka ir sudaro mokymosi sutartis;
27.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų, teises, pareigas ir atsakomybę ir, suderinęs su Centro taryba, jas tvirtina;
27.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
27.7. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą materialinius ir žmogiškuosius išteklius;
27.8. priima įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
27.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą
27.10. sudaro Centro vardu sutartis su savivaldybėmis dėl švietimo pagalbos teikimo regos sutrikimą turintiems mokiniams, Centro funkcijoms atlikti;
27.11. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
27.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;
27.13. analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę;
27.14. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
27.15. inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą
27.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
27.17. atstovauja Centrui kitose institucijose;
27.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti skyrių vedėjams, direktoriaus pavaduotojui ūkiui;
27.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
28. Centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą Centro veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
29. Centre sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo ir ugdymo priemones bei patyrimą), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Centro strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Centro pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir prioritetus, teikia Centro direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
30. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių vedėjai.
31. Centro metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas.
32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Centro direktorius gali organizuoti mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
V. CENTRO SAVIVALDA
33. Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus.
34. Taryba renkama 3 metams. Ją sudaro 9 asmenys: 3 mokytojai, 2 mokiniai, 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) (Centre nedirbantys), 1 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovas.
35. Į tarybą renkami 8 klasių, I-IV gimnazijos klasių mokiniai bendrame mokinių susirinkime atviru balsavimu. Mokytojus deleguoja metodinė taryba, tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovą – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centro sąjungos tarybos pirmininkas.
36. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Tarybos pirmininku nerenkamas mokinys.
37. Tarybos posėdžiai vyksta pagal tarybos patvirtintą reglamentą. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus.
38. Posėdžius inicijuoja Tarybos pirmininkas. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis
39. Taryba:
39.1. teikia siūlymų dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
39.2. aprobuoja Centro strateginį planą, metinį veiklos planą ugdymo planą kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus;
39.3. teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro nuostatų keitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;
39.4. teikia siūlymų dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius išteklius;
39.5. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;
39.6. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
39.7. svarsto metodinės tarybos, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Centro direktoriui.
40. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
41. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.
42. Centre nuolat veikia Centro mokinių taryba (toliau – mokinių taryba). Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų išrinkti atstovai. Jai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas vadovas.
43. Mokinių taryba:
43.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, organizuoja savanorių judėjimą;
43.2. teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
43.3. dalyvauja rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
43.4. susitaria dėl mokinių tarybos veiklos organizavimo.
44. Centre veikia Tėvų (globėjų, rūpintojų) taryba. Ją sudaro 5 nariai, atviru balsavimu išrinkti tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Jai vadovauja tėvų (globėjų, rūpintojų) tarybos narių išrinktas vadovas. Atsiskaito tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
45. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija renka pirmininką kuris šaukia posėdžius ir apie jų laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki posėdžio pradžios. Atsiskaito juos rinkusiam tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
46. Tėvų (globėjų, rūpintojų) taryba:
46.1. aptaria mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
46.2. padeda organizuoti klasių renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką vykdyti profesinį orientavimą;
46.3. teikia siūlymų Centro tarybai ir direktoriui;
46.4. inicijuoja paramos Centrui teikimą.
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
47. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Centro direktorius, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ, CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA
50. Centras turtą valdo, naudoja ir disponuoja įstatymų nustatyta tvarka.
51. Centro lėšos:
51.1. valstybės biudžeto asignavimai;
51.2. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
52. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Centro buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Centras gali būti paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
55. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Centro veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
57. Centro nuostatus, jų keitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
58. Centro nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Centro direktoriaus ar Centro tarybos iniciatyva.
59. Centras reorganizuojamas, likviduojamas, pertvarkomas ar vykdoma struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami viešai spaudoje, Centro interneto svetainėje ir raštu pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims.

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras
Dainius Pavalkis

2015 m.