Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos narių pasiskirstymas funkcijomis:

  1. Jūratė Maskoliūnienė, Švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus vedėja, Komisijos pirmininkas, vadovauja Komisijos darbui ir atsako už pavestų funkcijų atlikimą;
  2. Nerija Moskalionienė, Centro direktorė, Komisijos konsultantė, koordinuoja krizių valdymą Centre;
  3. Stasė Juciutė, Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja, Komisijos narys, koordinuoja Centro mokinių profesinio orientavimo ir informavimo veiklos sritį;
  4. Dalia Taurienė, Švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus tiflopedagogė, Komisijos narys, koordinuoja įtraukiojo ugdymo veiklos sritį, bendrojo ugdymo mokyklų sutrikusios regos mokinių vertinimą;
  5. Asta Jagminaitė, Gimnazijos skyriaus vedėja, Komisijos narys, koordinuoja smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos, Centro mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo veiklos sritis;
  6. Virginija Januševičienė, Medicinos punkto gydytoja, Komisijos narys, dalyvauja mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo (mokinių medicininių dokumentų analizavimas, rekomendacijų teikimas) bei smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir intervencijos veiklos srityje;
  7. Ingrida Bortkevičienė, Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus auklėtoja, Komisijos narys, dalyvauja smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos bei mokinių profesinio orientavimo ir informavimo veikloje;
  8. Vygantas Mockūnas, Gimnazijos skyriaus mokytojas, Komisijos narys, koordinuoja Centro, šeimos ir kitų pagalbą šeimai teikiančių organizacijų bendradarbiavimą;
  9. Irina Mickutė, Švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus metodininkė, Komisijos sekretorė, ne Komisijos narė, rengia dokumentus, renka ir apibendrina informaciją komisijos darbui užtikrinti, rūpinasi informacijos sklaida tarp komisijos narių bei kitų suinteresuotų asmenų (klasės vadovų ir auklėtojų, mokinių tėvų).
   

Centro vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Centro vykdoma prevencinė veikla