Pradinis aklųjų ir silpnaregių ugdymas


Pradinio ugdymo paskirtis – sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą bei padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

 


Pradinio ugdymo procesas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą ir Centro ugdymo planą.

 


Centro pradinių klasių mokiniams mokymosi laikas pailgintas vieneriais mokslo metais (parengiamoji klasė) dėl specialiųjų ugdymosi poreikių.

 


Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė P–1 klasėms – 35 min., 2–4 klasėms – 45 min.

 


P–2 klasių mokiniams namų darbų užduotys skiriamos sensomotorikai ir Brailio rašto įgūdžiams lavinti.
3–4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos.

 


Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami matuojant individualią mokinio pažangą. Įvertinami dabartiniai mokinio pasiekimai, lyginant su ankstesniaisiais to paties mokinio pasiekimais. Pasiekimai aprašomi trumpais komentarais.

 


2 ir 4 klasių mokiniai dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Mokinių pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.