Švietimo pagalba aklam ir silpnaregiui mokiniui

 

Švietimo pagalba teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Specialiųjų pratybų skaičių nustato Vaiko gerovės komisija, atsižvelgus į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius.
Švietimo pagalba (išskyrus specialiąją pedagoginę) teikiama ne pamokų metu.

 


Kas pusmetį Vaiko gerovės komisijos posėdžio metu aptariamos švietimo pagalbos specialistų parengtos programos ir ataskaitos apie ugdymosi pasiekimus.
Informacija apie mokinio daromą pažangą teikiama tėvams (globėjams, rūpintojams).


Kilus klausimų, prašome kreiptis į Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėją Jūratę Maskoliūnienę:
Tel. +370 679 87400
El. paštu: jurate.maskoliuniene@lasuc.lt