Socialinis pedagogas

 

Socialinė pedagogė Žydrė Ragelytė

I aukštas, 11 kab.

 

Darbo grafikas 2016-2017 mokslo metams (I pusmečiui)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-12.00

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

8.00-12.00

12.30-16.47

12.30-17.00

Socialinio pedagogo veikla:

 1. Įvertina mokinio poreikį gauti socialinę pedagoginę pagalbą, sudaro pagalbos teikimo planą, parenka efektyvius pagalbos teikimo būdus.
 2. Padeda mokiniams adaptuotis Centre ir visuomenėje, ugdytis socialinius gebėjimus.
 3. Bendradarbiauja su mokytojais, auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais ir įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas.
 4. Renka informaciją apie mokinio teisių ir pareigų laikymąsi Centre, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos atvejus, sutartų tikslų dėl mokinio elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, juos analizuoja, teikia rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su mokiniais.
 5. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus.
 6. Atstovauja ir gina mokinių teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 7. Rūpinasi mokinių pavėžėjimu iš/į namus į/iš Centro. Apie pavėžėjimo pokyčius informuoja tėvus, globėjus.

 

Nedvejoki, kreipkis pagalbos jei:

 • Sunku bendrauti.
 • Patiri patyčias ir smurtą.
 • Kyla mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo sunkumų.
 • Esi mūsų Centre naujokas.
 • Turi idėjų, kurias galėtume įgyvendinti mūsų Centre.

Tėveliai (rūpintojai, globėjai) maloniai lauksiu Jūsų jei:

 • Centre vaikas susiduria su sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • Centre vaikas patiria patyčias;
 • Reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai.

 

Kilus klausimams galite kreiptis elektroniniu paštu:  soc.pedagogas@lasuc.lt