* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Psichologas

 

Psichologas

Centre dirbančio psichologo veiklos sritys

Centro psichologo pagalbos tikslas yra „stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Centre kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais)“. (Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5d. įsakymu Nr. 1215.)

 

Psichologo veikla:

 1. Įvertina Centro mokinių (vaikų) galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 2. Atlieka Lietuvos aklų mokinių (vaikų) psichologinį įvertinimą.
 3. Bendradarbiauja su Centro mokytojais, auklėtojais, klasių vadovais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 4. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus.
 5. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 6. Inicijuoja rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
 7. Šviečia Centro bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 8. Organizuoja socialinių įgūdžių užsiėmimus pradinių, vidurinių ir gimnazinių klasių moksleiviams.
 9. Atlieka aktualius Centrui psichologinius tyrimus.
 10. Dalyvauja Vaiko geros komisijos veikloje.
 11. Padeda mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas.

 

Mokiniai į Centro psichologą kreipiasi, kai:

 • turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais sunkumų;
 • jaučiasi vieniši;
 • kamuoja nerimas, liūdesys, stresas, baimės;
 • turi mokymosi sunkumų (nenori mokytis, lankyti pamokų, sunkiai sekasi susikaupti dėmesį);
 • nori geriau pažinti save;
 • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.