* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Apie mus

 Sveiki atvykę į
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro
interneto svetainę

Centro veiklos uždaviniai:

  •     parengti mokytis mokykloje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus regos sutrikimą turinčius vaikus;
  •     teikti Gimnazijos, Specialiojo ugdymo skyriaus mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą;
  •     žadinti ir puoselėti asmens individualias galias, kūrybiškumą, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės kuriant savo gyvenimą, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą;
  •     užtikrinti sveiką, saugią, pritaikytą mokinio ugdymosi reikmėms mokymosi aplinką;
  •     teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, švietimo informacinę pagalbą (ne Centro skyriuose besimokantiems) mokiniams, turintiems regos sutrikimą, namie, ikimokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, namie, sveikatos priežiūros įstaigose teisės aktų nustatyta tvarka;
  •     konsultuoti, teikti švietimo informacinę, metodinę pagalbą bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius regos sutrikimą ar turinčius kompleksinių negalių, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas ar kurčneregystė, konsultuoti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
  •     įvertinti kartu su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ar švietimo pagalbos tarnybomis mokinių (vaikų), turinčių regos sutrikimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, atlikti aklųjų mokinių (vaikų) psichologinį įvertinimą, teikti rekomendacijas dėl ugdymo, mokymo, specialiųjų techninės pagalbos priemonių naudojimo, ugdymosi aplinkos pritaikymo.

Vizija:
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, teikiantis kokybiškas ir visapusiškas ugdymo paslaugas didelių ir labai didelių poreikių turintiems akliems, silpnaregiams, ir kurčneregiams asmenims nuo gimimo iki brandžios senatvės, konsultuojantis jų šeimos narius ir mokytojus, kūrybiškai taikantis pasaulio šalių gerąją patirtį, ir palaipsniui tampantis moderniu šalies aklųjų, silpnaregių ir kurčneregių švietimo centru. LASUC bendruomenė atvira kaitai, diegianti demokratinę gyvenseną, besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su visuomene.

 

Misija:
LASUC teikia mokiniams jų amžių, interesus, gebėjimus ir poreikius atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį, pagrindinį specialųjį, vidurinį išsilavinimą, specialiąją pedagoginę, socialinę, metodinę, konsultacinę pagalbą, vykdo neformalųjį ugdymą ir plėtoja švietėjišką veiklą, siekdama, kad mokiniai vadovautųsi bendražmogiškomis vertybėmis, pasiektų asmens brandos ir įgytų kompetencijų, leidžiančių sėkmingai integruotis ir socializuotis šiuolaikiniame gyvenime, suvokti visuomenės galimybes ir lūkesčius.