Informacija apie laisvas darbo vietas

CENTRO DIREKTORIAUS (-ĖS)

 

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2017 m. liepos 12 d.

Išsami informacija apie konkursą paskelbta Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje.

Svetainės nuoroda: http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/konkursai-i-ministerijos-reguliavimo-sriciai-priskirtu-istaigu-vadovu-pareigas

 

LOGOPEDO

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

 1. Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir logopedo kvalifikaciją (specialybę).
 2. Išmanyti sutrikusios regos kompleksinių negalių turinčių bei kurčneregių mokinių (vaikų) kalbos ir komunikacijos raidos specifiką.
 3. Gebėti įvertinti mokinių, turinčių regos ir kompleksinių sutrikimų, bei kurčneregių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos išsivystymo lygį.
 4. Gebėti pasirinkti pedagoginės veiklos būdus, formas ir priemones, lavinant vaikų sutrikusias kalbos ir komunikacijos funkcijas.
 5. Gebėti bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis pagal „Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms“, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d, įsak. Nr. ISAK-555.
 7. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus.

 

LOGOPEDO FUNKCIJOS

 

 1. Organizuoja ir vykdo individualų bei mokinių grupės darbą, atsižvelgdamas į individualius regos ir kompleksinių sutrikimų turinčio bei kurčneregio mokinio (vaiko) poreikius ir amžių.
 2. Įvertina mokinių (vaikų), turinčių regos sutrikimus, kalbos ir komunikacijos būklę.
 3. Nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimų priežastis ir pobūdį.
 4. Numato mokinio kalbos ir komunikacijos plėtojimo
 5. Planuoja ir kasdien pasiruošia grupinei ir individualiajai veiklai
 6. Sudaro individualizuotas kalbos ir komunikacijos ugdymo programas kurčneregiams, akliems ir silpnaregiams kompleksinių negalių turintiems
 7. Moka bendrauti su kurčneregiais bei nekalbančiais neregiais  taktiline gestų kalba.
 8. Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su medicinos punkto darbuotojais, specialiuoju pedagogu, psichologu, kitais Centro specialistais, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis.
 9. Sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja;
 10. Įsisavina naujas kalbos tyrimo bei darbo metodikas, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą metodine medžiaga.
 11. Periodiškai pildo ataskaitas už netiesioginio darbo su mokiniais darbo valandas.
 12. Rengia gamina ir pritaiko specialiąsias ugdymo priemones, naudojantis tradiciniais metodais ir naujomis technologijomis
 13. Nusiveda ar nusiveža mokinį iki individualios veiklos vietos. Individualiems užsiėmimams pasibaigus, grąžina mokinį į grupę pas auklėtoją;
 14. Konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus mokinių (vaikų) kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 15. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus (elektroninį dienyną, ikimokyklinės grupės logopedo dienyną, rengia individualių ir grupinių užsiėmimų programas (planus) ir ataskaitas, parengtus dokumentus pateikia skyriaus vedėjui.
 16. Informuoti Centro administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą;
 17. Dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.
 18. Rengia mokinių atostogų metu ugdomosios veiklos planus, ataskaitas, projektus, scenarijus, dirba darbo grupėse, dalyvauja metodinės grupės pasitarimuose ir kituose susirinkimuose, seminaruose.
 19. Vykdo kitus vienkartinius Skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su logopedo funkcijomis.