* Šie laukai privalomi

Projektas „Aitvaras“

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Informacija apie laisvas darbo vietas

Gimnazijos skyriaus vedėja (-as)

 

Pareigos : Gimnazijos skyriaus vedėjas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai : 1. Gimnazijos skyriaus vedėjas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
1.2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 5 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.  Pageidautina ne mažesnė kaip 3 metų patirtis dirbant su sutrikusio regėjimo mokiniais.
2. Gimnazijos skyriaus vedėjas turi žinoti ir išmanyti:

2.1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos konstituciją, Vaiko teisių konvenciją,  Švietimo ir mokslo ministerijos  dokumentus reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą bei gebėti juos taikyti vadybinėje veikloje;

2.2. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
2.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius ir gebėti taikyti vadybinėje veikloje.
2.4. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
2.5. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos, specialiosios pedagogikos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
2.6. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
2.7. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius.
2.8. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.
2.9. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, jomis vadovautis.
2.10. Mokėti rengti vidaus dokumentus.
2.11. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais Centro skyriais, direktoriumi.
2.12. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
2.13. Mokėti rengti tarptautinius ir šalies lygmens projektus.

2.14. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.

3. Privalumai:

3.1. turėti vadybinę kategoriją

3.2. mokėti bent vieną ES šalių kalbą ne žemesne kaip B2 lygiu (anglų, vokiečių, prancūzų),.

3.3. turėti tiflopedagogo kvalifikaciją.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : 1.      Prašymą dalyvauti konkurse.

2.      Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3.      Gyvenimo aprašymą.

4.      Motyvacinį laišką.

5.      Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

6.      Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

7.      Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Dokumentai teikiami per VATARAS ir VATIS sistemą.

Adresas : Ateities g. 44, Vilnius

   Atrankos būdas:      interviu, pokalbis.

  Informacija teikiama el. paštu lasuc@lass.lt, telefono Nr. (8 5) 248 41 00