* Šie laukai privalomi

Skirkite 2% paramą

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Informacija apie laisvas darbo vietas

I. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti

Įstaiga / įmonė : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Skelbimo įvadas : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti.
Pareigos : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui (5-IV g. kl. – 24 kontaktinės valandos) reikalingas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas nuo 2018-05-15.
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Terminuota darbo sutartis, kuri nuo rugsėjo 1 d. gali tapti neterminuota.

Darbuotojui, einančiam šias pareigas, keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:       

 

 1. Aukštasis išsilavinimas (lietuvių kalba ir literatūra).
 2. Pedagogo kvalifikacija.
 3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas.
 4. Pedagoginio darbo stažas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Dokumentus, patvirtinančius pedagoginį darbo stažą.
 6. Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt
Adresas : Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-05-02
Skelbimas galioja iki : 2018-05-14
Kontaktinė informacija : Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu rastine@lasuc.lt. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikę visų dokumentų, nebus kviečiami į atranką. Informacija teikiama tel. (8 5) 248 4100 ir elektroniniu paštu rastine@lasuc.lt.

Elektroniniu paštu bus pranešta atrankos data, individualus atrankos laikas, vieta.

II. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Redaktoriaus (vadovėlių Brailio raštu leidyba) pareigoms užimti

Skelbimo įvadas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Redaktoriaus pareigoms užimti.
Pareigybės paskirtis: Leisti vadovėlius Brailio raštu, bendradarbiaujant su Centro pedagoginiais darbuotojais atrinkti aklajam mokiniui tinkamus grafinius brėžinius, iliustracijas.
Redaktorius atlieka šias funkcijas:
 1. Bendradarbiauja su Centro pedagoginiais darbuotojais dėl vadovėlių pritaikymo galimybių akliesiems mokiniams;
 2. Centro Metodinei tarybai pritarus ir Centro direktoriui patvirtinus reikiamų išleisti vadovėlių Brailio raštu planą, numato reikiamų leidybai medžiagų kiekį ir teikia paraišką;
 3. Parengia vadovėlį Brailio raštu: surenka, nuskenuoja tekstą, įveda reikiamus Brailio rašto ženklus, ruošia grafinius brėžinius, iliustracijas, maketuoja; kuria viršelio dizainą: paruošia titulinius lapus, paaiškinimus, knygos metriką ir turinį; įriša paruoštą vadovėlį ir perduoda jį į Centro biblioteką.
 4. Kartą per ketvirtį parengia sunaudotų medžiagų nurašymo aktus ir teikia juos nurašymo komisijai;
 5. Kartą per pusmetį sudaro sąrašą išleistų vadovėlių Brailio raštu, kuriuos (1 privalomas egzempliorius saugojimui) reikia perduoti Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, sąrašą ir teikia komisijai nustatyti jų kainą;
 6. Veda elektroninį dienos atliktų darbų žurnalą.
 

Darbuotojui, einančiam šias pareigas, keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:

                    

 

 1. Turėti humanitarinių arba fizinių mokslų srities aukštąjį išsilavinimą;
 2. Išmanyti leidybos procesą: maketavimą, korektūrą ir spausdinimą;
 3. Gebėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, interneto prieiga, teksto skenavimo (Adobe Reader arba analogiška), Brailio rašto spausdintuvo valdymo (Duxbury), kompiuterinėmis grafikos redagavimo (MS-Paint ar analogiška) programomis (pageidautina);
 4. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Rekomendacijas.
Adresas: Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2018-04-10
Skelbimas galioja iki: 2018-04-24
Kontaktinė informacija: Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentus su nuoroda „Dėl redaktoriaus darbo“ siųsti elektroniniu paštu:

rastine@lasuc.lt arba asmeniškai įteikti raštinėje adresu:

Ateities g. 44,  Vilnius

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama:

tel. (8 5) 248 4100

III. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Žmogaus saugos mokytojo pareigoms užimti

Pareigos: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui darbui nepilnu krūviu (3 savaitinės pamokos) reikalingas žmogaus saugos mokytojas.
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai:                     

 

1. Aukštasis išsilavinimas.

2. Pedagogo kvalifikacija.

3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas.

4. Būti išklausius civilinės saugos mokymo kursus pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Dokumentus, patvirtinančius pedagoginį darbo stažą.
 6. Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt
Adresas: Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2018-01-02
Skelbimas galioja iki: 2018-01-31 (pradėti dirbti iš karto)
Kontaktinė informacija: Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu rastine@lasuc.lt. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikę visų dokumentų, nebus kviečiami į atranką. Informacija teikiama tel. (8 5) 248 4100 ir elektroniniu paštu rastine@lasuc.lt.

Elektroniniu paštu bus pranešta atrankos data, individualus laikas atrankos laikas, vieta.

 

IV. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Dietisto pareigoms užimti

Skelbimo įvadas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Dietisto pareigoms užimti, 0,5 etato (20 val.).
Pareigos: Dietistas (maitinimo priežiūra, valgiaraščio sudarymas, koregavimas, darbas su kompiuterine programa)
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai:                     

 

1. Dietisto profesinė kvalifikacija pagal Lietuvos medicinos normos MN 32:2015 reikalavimus.

2. Darbo patirtis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1.      Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2.      Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3.      Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4.      Gyvenimo aprašymą.

5.      Motyvacinį laišką.

6.      Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt

Adresas: Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2018-01-02
Skelbimas galioja iki: 2018-01-31 (pradėti dirbti iš karto)
Kontaktinė informacija: Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama

tel. (8 5) 248 4100

el. p.: rastine@lasuc.lt