Dokumentai

Ištrauka iš Darbo tvarkos taisyklių,
patvirtintų 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-7

VII. BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKINIAMS

108. Mokinį priimant į mokyklą pateikiama: tėvų prašymas, žemesnės klasės baigimo pažymėjimas, vaiko sveikatos pažymėjimas, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada apie specialiuosius ugdymosi poreikius, akių gydytojo pažyma apie regėjimą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
109. Mokinio išvykimas iš Centro įforminamas tėvų prašymu, pagal kurį rašomas direktoriaus įsakymas. Klasės vadovas, suderinęs su bibliotekininku knygų ir vadovėlių grąžinimą (raštu), išduoda mokinio klasės baigimo pažymėjimą arba pažymą apie trimestro (pusmečio) pažymius, patvirtintą Centro anspaudu. Išvykimo dokumentai išduodami mokiniui pateikus atsiskaitymo su Centru lapelį.
110. Kiekvienas mokinys turi teisę sužinoti savo atlikto darbo įvertinimą pamokos metu, kontrolinio darbo – per vieną kalendorinę savaitę.
111. Kiekvienas mokinys privalo stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gabumus, galimybes, privalo laikytis mokymo sutarties ir gyvenimo Centro bendrabutyje sąlygų.
112. Mokiniai turi dėvėti tvarkingą aprangą. Centre dėvėti sportinę aprangą ne sporto užsiėmimo metu, dėvėti bendruomenę šokiruojančią aprangą, netvarkingą, iššaukiančią šukuoseną draudžiama.
113. Naudotis bet kokiomis mobiliojo telefono paslaugomis pamokų, užsiėmimų ir renginių metu draudžiama.
114. Mokinys turi tausoti vadovėlius ir grožinę literatūrą. Už pamestus ar netvarkingus vadovėlius ir kitas knygas mokinys turi atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka.
115. Laikytis bendrabūvio principų pertraukų, renginių, išvykų metu, padėti adaptuotis akliems, silpnaregiams mokiniams.
116. Mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami humanizmu ir demokratiškumu, vienas kito įsitikinimų, požiūrių tolerancija.
117. Turi mokytis išvengti seksualinės prievartos ir išnaudojimo, nevartoti narkotikų, psichotropinių medžiagų.
118. Pertraukų metu mokiniai ilsisi nepažeisdami vieni kitų interesų.
119. Nuskambėjus skambučiui, kviečiančiam į pamoką, kiekvienas mokinys klasėje, kabinete sėda į savo vietą. Vieta klasėje, kabinete mokiniui parenkama atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas. Pamokos metu iš klasės, kabineto, kito užsiėmimo galima išeiti tik leidus mokytojui.
120. Savo vietą klasėje kiekvienas mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, tuoj pat praneša mokytojui (auklėtojui). Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą).
121. Dėl ligos į mokyklą neatvykęs mokinys pateikia klasės vadovui medicininę pažymą: ne daugiau tris dienas neatvykęs į mokyklą mokinys praleistas pamokas gali pateisinti pateikęs tėvų (globėjų, rūpintojų) pažymą.
122. Mokiniai valgykloje turi valgyti per jiems skirtas pertraukas. Pavalgę valgykloje indus į plovyklą mokiniai nusineša patys. Draudžiama išnešti iš valgyklos indus, maistą.
123. Paltus ir striukes prieš pamokas mokiniai palieka rūbinėje.
124. Į ekskursijas, renginius mieste mokiniai vyksta tik su lydinčiu mokytoju. Lydintis mokytojas privalo gauti Centro direktoriaus leidimą.
125. Visuomenei naudingas darbas privalomas pagal ugdymo planą.
126. Mokiniams gali būti pareikšta padėka, pagyrimas už labai gerą elgesį, sėkmingus veiklos rezultatus moksle, sporte, mene.
127.Mokinių drausminimui taikomos priemonės:
127.1. Centro darbuotojo pastaba žodžiu ir raštu;
127.2. pokalbiai ir svarstymas klasėje, Mokinių taryboje, Tėvų taryboje, Vaiko gerovės komisijoje, Centro taryboje;
127.3. pastaba;
127.4. papeikimas;
127.5. griežtas papeikimas;
127.6. svarstymas ir pokalbiai seniūnijoje, Vaikų teisių apsaugos tarnyboje, Nepilnamečių reikalų inspekcijoje (už padarytus teisės pažeidimus teisėsaugos institucijos gali nukreipti į specialiuosius centrus).
128. Už sunkius ar dažnai pasikartojančius prasižengimus iš Centro gali būti šalinami:
128.1. nepažangūs trečiosios pakopos mokiniai, sulaukę 16 metų;
128.2. piktybiškai nesilaikantys mokinių elgesio taisyklių, sistemingai nelankantys be pateisinamos priežasties pamokų mokiniai, sulaukę 16 metų;
128.3. mokiniai iki 16 metų amžiaus už sunkius nusikaltimus, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.
129. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų šalia esančių asmenų sveikatai, gyvybei, saugumui, turtui, taip pat tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę bei orumą, jam pagal Centro direktoriaus patvirtintas sąlygas ir tvarką gali būti taikomos šios poveikio priemonės:
129. 1. ugdymosi vietos pakeitimas;
129.2. Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens iškvietimas;
129.3. daiktų patikrinimas;
129.4. pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas.
130. Kiekvienas mokinys susipažįsta su mokinio taisyklėmis pasirašytinai.
131. Mokinių skatinimui taikomos priemonės:
131.1. padėkos raštai;
131.2. atminimo dovanos;
131.3. labai gerai besimokantiems suteikiama teisė baigti mokslo metus viena savaite anksčiau.
_____________________________________

BENDRABUČIO TAISYKLĖS

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO SISTEMA

 

Pagrindiniai Centro bendruomenės narių elgesio ir etikos principai

LASUC etikos kodeksas