* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Mokiniams

ŠVIETIMO PAGALBA LASUC MOKINIUI
Švietimo pagalba LASUC mokiniui teikiama vadovaujantis
1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804);
2. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395);
3. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-1393 (Žin., 2011, Nr. 99-4675),
4. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220);
5. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 (Žin., 2011, Nr. 122-5769);
6. Centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1305;
7. 2013-2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisias ugdymo planais, patvirtintais 2013m. gegužės 27 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-459.
Atsižvelgiant į švietimo pagalbos poreikį, sutrikusios regos mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo išvadas teikia pedagoginė psichologinė tarnyba.

Centre teikiama:

 • specialiojo pedagogo,
 • tiflopedagogo (kasdienio gyvenimo bei komunikacinių įgūdžių lavinimo, orientacijos ir mobilumo, regėjimo lavinimo),
 • logopedo,
 • psichologo,
 • socialinio pedagogo,
 • kita (gydomosios kūno kultūros mokytojo, kompiuterinio raštingumo mokytojo, mokytojo padėjėjo) pagalba.

Specialiojo pedagogo pagalba LASUC mokiniams teikiama mokiniams:

 1. turintiems negalių, mokymosi sutrikimų;
 2. ugdomiems pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;
 3. ugdomiems pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas;

Specialiojo pedagogo pratybas lankančių mokinių sąrašus tvirtina, pratybų skaičių nustato Centro vaiko gerovės komisija iki mokslo metų pradžios. Pagrindinė specialiojo pedagogo darbo forma – individualios ar pogrupinės (2–4 mokiniai) pratybos.

Tiflopedagogo pagalba teikiama regėjimui lavinti (1 ugdymo valanda per savaitę):

 1. LASUC akliems (regėjimo aštrumas – nuo šviesos pojūčio iki 0,04);
 2. silpnaregiams mokiniams (regėjimo aštrumas su korekcija geriau matančia akimi – 0,05–0,1).

Šios valandos gali būti skiriamos ir kasdienio gyvenimo bei komunikacinių įgūdžių ugdymui. Atsižvelgiama į tiflopedagoginės pagalbos mokiniui (mobilumo ar kasdienio gyvenimo bei komunikacinių įgūdžių ugdymosi) poreikį, švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. Mobilumo pratybose mokinys gali dalyvauti vieną pusmetį, antrą pusmetį gali lavintis kasdienio gyvenimo bei komunikacinius įgūdžius;
Silpnaregiui LASUC mokiniui Brailio rašto mokymui (viena valanda per savaitę) jeigu jam, vadovaujantis akių gydytojo rekomendacijomis, gresia pavojus apakti. Pagrindinė darbo forma – individualios pratybos.
Logopedo pagalba teikiama LASUC mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių sąrašą tvirtina, specialiųjų pratybų skaičių nustato Centro vaiko gerovės komisija bei aprobuoja individualios pagalbos ar mokinių grupei sudarytas logopedinės pagalbos programas, kas pusmetį išklauso ataskaitą apie ugdymosi pasiekimus. Informacija apie mokinio daromą pažangą kas pusmetį pateikiama tėvams (globėjams). Pagrindinė darbo forma – individualūs ir pogrupiniai (2-4 mokiniai) užsiėmimai.
Psichologo pagalba ir socialinio pedagogo pagalba teikiama LASUC mokiniams, jų tėvams, mokytojams, auklėtojams teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrindinė darbo forma – individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai.
Tiflopedagoginė, logopedinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba mokiniui teikiama ne pamokų ir kitų mokiniui privalomų užsiėmimų metu.
Gyydomosios kūno kultūros mokytojo pagalba skiriama, jei Vaiko sveikatos pažymėjime (forma 027-1/a) nurodyta:

 • judesio ir padėties sutrikimai;
 • somatinės ligos, dėl kurių mokiniui rekomenduojama gydomoji kūno kultūra.

Atsižvelgiant į mokinio sveikatos sutrikimus skiriami individualūs arba grupiniai (4–8 mokiniai) gydomosios kūno kultūros užsiėmimai. Mokinių, lankančių gydomosios kūno kultūros užsiėmimus, sąrašus tvirtina, aprobuoja parengtas programas, vertina informaciją apie vaiko pažangą Centro vaiko gerovės komisija.
Specialioji pagalba teikiama LASUC mokiniui, turinčiam ne tik regos sutrikimą, bet ir vidutinių ir sunkių judesio ir padėties sutrikimų dėl kurių mokinys negali savarankiškai vaikščioti, specialiąją pagalbą mokiniui teikia mokytojo padėjėjas teisės aktų nustatyta tvarka.
Centro vaiko gerovės komisijos rekomendavimu kompiuterinio raštingumo pamokos, konsultacijos (iš pamokų skiriamų ugdymo poreikiams tenkinti) gali būti vedamos į Gimnazijos skyrių naujai atvykusiems neregiams mokiniams, neturintiems darbo su kompiuteriu įgūdžių ar besimokantiems, bet dar neįvaldžiusiems akliesiems pritaikytos kompiuterinės programos. Mokinių sąrašą, pamokų, konsultacijų skaičių skiria vaiko gerovės komisija. Kompiuterinio raštingumo konsultacijos kitose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems Lietuvos neregiams mokiniams vedamos iš konsultacijoms skirtų valandų.
Švietimo pagalbos ir kitos pagalbos mokiniui teikimą koordinuoja Centro vaiko gerovės komisija. Vaiko gerovės komisija analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą.