STT korupcijos rizikos analizės išvados

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba šios įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai.

Specialiųjų tyrimų tarnyba apie priimtą sprendimą atlikti korupcijos rizikos analizę raštu informuoja viešojo sektoriaus subjektą, kurio veikla bus analizuojama.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi korupcijos rizikos analizę, pateikia viešojo sektoriaus subjektui korupcijos rizikos analizės išvados projektą, kuriame pateikia informaciją apie nustatytą korupcijos riziką ir (ar) jos veiksnius bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius.

Viešojo sektoriaus subjektas, gavęs iš Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadą, jeigu joje yra nustatyta korupcijos rizika ir (ar) jos veiksniai bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius, per tris mėnesius nuo išvados gavimo dienos viešai paskelbia savo interneto svetainėje informaciją, kaip yra ar bus įgyvendinami šioje išvadoje pateikti pasiūlymai, ir pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į šią informaciją.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras nėra gavęs iš Specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie priimtus sprendimus atlikti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro korupcijos rizikos analizę, taip pat nėra gavęs korupcijos rizikos analizės išvadų projektų.