Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsniu, viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjektuose, kuriuose nėra įsteigtos vidaus audito tarnybos, korupcijos rizikos valdymo vertinimą ar analogišką procedūrą atlieka kitas už viešojo sektoriaus subjekto veiklos vidaus kontrolę, atitiktį teisės aktų reikalavimams atsakingas padalinys ar darbuotojas, jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas išnagrinėja jam pateiktą korupcijos rizikos valdymo vertinimą, kitus susijusius dokumentus, prireikus priima sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo ir apie priimtus sprendimus paskelbia viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktoriaus įsakymu yra sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta atlikti vidaus kontrolės rizikos vertinimą: nustatyti galimus rizikos veiksnius ir atlikti rizikos veiksnių analizę, numatyti priemones rizikai mažinti.