* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Skelbiamo naujo konkurso nuostatai

 KONKURSO  „CENTRO PADĖKOS, RAŠTO FORMA“ IR „CENTRO VĖLIAVOS“ NUOSTATAI

 I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Konkurso „Centro padėkos, raštas“ „Centro vėliava“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso (toliau  – Konkursas) tikslus, uždavinius, dalyvius, laiką, organizavimą, vertinimą ir apdovanojimą.
 2. Konkurso organizatorius – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Viešųjų ryšių darbo grupė.
 3. Informacija apie Konkursą skelbiama LASUC svetainėje, per elektroninį dienyną.

II. SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 

 1. Sukurti Centro padėkos, rašto formą ir Centro vėliavą.
 2. Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti Centro atributikos kūrime.
 3. Ugdyti gebėjimus kurti ir meninės raiškos priemonėmis atskleisti suvokimą apie atributikos reikalingumą, jos kūrimo ypatybes;
 4. Puoselėti tapatumo su Centru jausmą.

III. SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI

 

 1. Konkurse gali dalyvauti Centro bendruomenė (mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), buvę mokiniai.

IV. SKYRIUS

LAIKAS IR VIETA

 

 1. Konkursas vyks nuo 2018 m. sausio 10 d. iki 2018 m. vasario 2 d.;
 2. Darbai siunčiami el. paštu juciute@lasuc.lt arba lasuc44@gmail.com, nurodant temoje „Centro padėka, raštas“ ar „Centro vėliava“. Taip pat galima  atnešti  Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėjai Stasei Juciutei. Būtina nurodyti asmeninius duomenis: vardas, pavardė, mokiniui – klasę ( jei darbuotojas – pareigos, tėvams – kurio mokinio tėvai), telefono numerį, el. paštą.

V. SKYRIUS

KONKURSINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

 

 1. Reikalavimai konkursiniam darbui:
  • Darbo atlikimo techniką, tekstą konkurso dalyvis pasirenka savarankiškai.
  • Darbuose turi būti panaudotas LASUC spalvotas logotipas.
  • Padėkos, rašto forma turėtų būti pritaikyta aklajam, silpnaregiui asmeniui.
 2. Konkursiniai darbai „Centro padėkos, rašto forma“ „Centro vėliava“ pateikiami A4 formatu (297×210 mm) tekstiniu ir kitu fiksuotu didelės raiškos formatu (jpeg., cdr. ir kt.). „Centro vėliava“ pateikiama ne el. paštu gali būti A3 formatu. Vėliava gali būti papildomai vizualizuota, nurodyta kabinimo kryptis, apdailos spalvos, medžiagos.
 3. Kiekvienas dalyvis gali pateikti po vieną darbą „Centro padėkos, rašto forma“ ir „Centro vėliava“.
 4. Darbą kuria vienas autorius, kolektyviniai darbai nepriimami.
 5. Konkurse dalyvaujantys darbai bus eksponuojami LASUC patalpose.
 6. Prie kūrybinio darbo  turi būti  parašytas autoriaus vardas, pavardė,  klasė (amžius).

 VI. SKYRIUS

DARBŲ VERTINIMAS

 

 1. Darbus vertins LASUC sudaryta vertinimo komisija.
 2. Vertinant bus atsižvelgiama į perteiktos idėjos aiškumą ir originalų, meninę raišką, spalvų dermę, Centro specifiką, išpildomumą, vėliavai – heraldikos taisykles. Darbai turi atitikti šio konkurso reikalavimus, būti išbaigti, estetiški.
 3. Bus išrinkta po vieną laimėtoją – darbą „Centro padėka, raštas“, „Centro vėliava“.
 4. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ar prizus.
 5. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus terminui bus nevertinami.

VII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Konkurso nugalėtojas bus skelbiamas 2018 m. vasario 7 d. LASUC svetainėje ir socialiniame tinklaraštyje facebook.
 2. Nugalėtojas bus informuotas asmeniškai ar nurodytu el. paštu.
 3. Konkurso darbai autoriams negrąžinami.
 4. Iškilus klausimams galima kreiptis el. paštu: stase.juciute@lasuc.lt arba telefonu 8 652 70435.

____________________________