Intensyvūs tilopedagoginių žinių kursai

2019-11-04

Tiflopedagogika – (iš graikų kalbos aklas + pedagogika) specialiosios pedagogikos šaka (kitur – defektologijos sritis), tirianti neregių ir silpnaregių vaikų auklėjimo bei mokymo klausimus.

Tiflopedagogikos kursus 2019 m. spalio 28-30 dienomis organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, įgyvendindami 2014 m. rugpjūčio 29 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-774, kad ugdyti specialiųjų klasių/grupių akluosius ir silpnaregius mokinius gali dalyko mokytojai  (….) ne vėliau kaip per metus nuo darbo su aklais ir silpnaregiais mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų tiflopedagogikos kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą. ŠVIS (Švietimo visuomenės informavimo sistemos) duomenimis 2019 – 2020 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 93 regos negalią turintys mokiniai, todėl organizatoriai tikėjosi sulaukti didesnio susidomėjimo kursais šių mokyklų pedagogus.

Tiflopedagogikos kursai buvo intensyvūs, su žinių patikrinimu ir refleksija. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vyr. specialistė T. Aidukienė analizavo Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą, specialiosios pedagoginės pagalbos (tiflopedagoginės), psichologinės ir specialiosios pagalbos teikimą. Kursų dalyviai pagilino žinias apie regėjimo sistemą, regos vertinimą, regos sutrikimų kvalifikaciją (lektorė D. Taurienė).  Dalyviai teorinėse paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose susipažino su aklųjų ir silpnaregių mokinių ugdymui skirtomis specialiosiomis mokymo bei techninės pagalbos priemonėmis (lektorė tiflopedagogė J. Jakštienė), specialiųjų mokymo priemonių, kompiuterinių akliesiems ir silpnaregiams skirtų technologijų ir techninės pagalbos priemonių įvairove (lektorius G. Norkus). Tiflopedagogė D. Taurienė kalbėjo apie ugdomosios aplinkos pritaikymą : išorės, patalpų, klasės bei individualių ugdymo programų pritaikymą mokiniams, atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas, regos sutrikimo ypatumus. Kokią regos sutrikimai turi įtaka vaiko ir jaunuolio asmenybės raidai kalbėjo psichologė K. Miknevičiūtė. Individualios mokinių pažangos fiksavimas, žinių ir pasiekimų vertinimą išdėstė lektorė iš Švietimo akademijos dr. Agnė Brandišauskienė. Įdomi buvo tema apie žymius neregius, kuriems negalia nesutrukdė gyventi pilnavertį gyvenimą ir pasiekti užsibrėžtus gyvenimo tikslus. Daug dėmesio buvo skirta L. Brailiu, jo sukurtam bei jo vardu vadinamu Brailio raštui iš šešių taškų (lektorė tiflopedagogė D. Nemunytė).

Dalyviai palankiai įvertino tiflopedagogikos kursų turinį, lektorius, įgytas žinias ir gebėjimus. Svarbiausia, kad tai indėlis į kiekvieno vaiko kokybiško ugdymo sėkmę. Kaip sakė kursų dalyvė R. Kazakevičienė, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro masažuotojų profesijos mokytoja, gautas žinias ir patyrimą panaudos rengiant savo mokinius asmeniniam ir profesiniam gyvenimui.

Irina

Ankstesnysis Sekantis