Centro taryba

Centro taryba  aukščiausia  savivaldos institucija, jungianti mokinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus ir socialinius partnerius svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
Taryba renkama 3 metams.

Centro taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais.
Tarybos posėdžiai vyksta pagal Centro direktoriaus patvirtintą tarybos darbo reglamentą ir ne rečiau kaip 3 kartus per metus.


Centro taryba svarsto lėšų naudojimo ir Centro direktoriaus teikiamus klausimus, Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus.
Centro taryba svarsto centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimų, juos tvirtina.
Centro taryba inicijuoja Centro bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.


Centro tarybos sudėtis:

                     1. Ramunė Balčikonienė, LASS atstovė, VŠĮ LASS respublikinio centro pirmininko pavaduotoja;
                     2. Rita Šidlauskaitė, muzikos mokytoja – metodininkė;
                     3. Giedrė Deinarovičienė, vyr. auklėtoja;
                     4. Marija Mockūnienė, rusų kalbos ir etikos vyr. mokytoja;
                     5. Edita Laga, mokinių tėvų atstovė;
                     6. Svetlana Jachovič, mokinių tėvų atstovė;
                     7. Povilas Voiciukas, mokinių tėvų atstovas;
                     8. Karolina , I gim. kl. mokinė;
                     9. Monika , I/II gim. kl. mokinė.