Karjera

Psichologas (ė) 

Įstaiga / įmonė : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo įvadas : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje psichologo (1 etatas) pareigoms užimti.  

Pareigos : 

Psichologas (ė) 

Darbo aprašymas : 

Funkcijos: 

 • konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus aktualiais psichologinės pagalbos teikimo klausimais; 
 • veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo galimybes; 
 • organizuoja ir įgyvendina užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • rengia rekomendacijas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti, teikia jas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams; 
 • rengia psichologinės pagalbos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymui. 

Reikalavimai : 

 • turėti aukštąjį išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;  
 • turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 
 • mokėti naudoti standartizuotas psichologinio įvertinimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus;  
 • išmanyti ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti; 
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį; 
 • gebėti dirbti komandoje. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : 

gyvenimo aprašymą; 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą; 

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. 

Siūlome : 

Psichologo darbą 1 etatu, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas 1858 – 2039 eurų (bruto). 

Adresas : 

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo publikavimo data : 

2022-09-29 

Skelbimas galioja iki : 

2022-11-30 

Kontaktinė informacija : 

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 677 58544 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt  

 

Specialusis pedagogas (ė) 

Įstaiga / įmonė : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo įvadas : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje specialiojo pedagogo (1 etatas) pareigoms užimti.  

Pareigos : 

Specialusis pedagogas (ė) 

Darbo aprašymas : 

Funkcijos: 

 • konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus aktualiais vaikų raidos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 
 • veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo temomis; 
 • planuoja, organizuoja ir veda užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutikimų; 
 • rengia rekomendacijas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo principus, pagalbos teikimo metodus, aplinkos pritaikymą ir kitus aktualius klausimus; 
 • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymui. 

Reikalavimai : 

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją; 
 • turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • gebėti atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį; 
 • gebėti rengti individualius pagalbos planus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • išmanyti ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti; 
 • išmanyti bendrųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus, programų pritaikymo ir individualizavimo principus; 
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), jos mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį; 
 • gebėti dirbti komandoje. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : 

gyvenimo aprašymą; 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą; 

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. 

Siūlome : 

Specialiojo pedagogo darbą 1 etatu, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas 1549 – 2175 eurų (bruto). 

Adresas : 

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo publikavimo data : 

2022-09-29 

Skelbimas galioja iki : 

2022-11-30 

Kontaktinė informacija : 

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 677 58544 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt  

 

Logopedas (ė) 

Įstaiga / įmonė : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo įvadas : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje logopedo (1 etatas) pareigoms užimti.  

Pareigos : 

Logopedas (ė) 

Darbo aprašymas : 

Funkcijos: 

 • s konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos speciali tus aktualiais kalbos ugdymo, alternatyviosios komunikacijos parinkimo ir taikymo, specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais; 
 • veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams kalbos ugdymo, alternatyviosios komunikacijos parinkimo ir taikymo temomis; 
 • planuoja, organizuoja ir veda užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutikimų; 
 • rengia rekomendacijas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo principus, kalbos ugdymą, alternatyviosios komunikacijos parinkimą ir taikymą; 
 • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, kalbos ir kalbėjimo įgūdžių ugdymui. 

Reikalavimai : 

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją; 
 • turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • gebėti įvertinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, kalbos ir kalbėjimo įgūdžius, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ypatumus;  
 • išmanyti ugdymo, alternatyviosios komunikacijos metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti; 
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), jos mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį; 
 • gebėti dirbti komandoje. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : 

gyvenimo aprašymą; 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą; 

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. 

Siūlome : 

Logopedo darbą 1 etatu, neterminuota darbo sutartis.  

Atlyginimas 1549 – 2175 eurų (bruto). 

Adresas : 

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo publikavimo data : 

2022-09-29 

Skelbimas galioja iki : 

2022-11-30 

Kontaktinė informacija : 

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 677 58544 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt