Karjera

Ergoterapeutas (ė)

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius 

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje ergoterapeuto (1 etatas) pareigoms užimti.

   

Pareigos :

Ergoterapeutas (ė)

Darbo aprašymas :

Funkcijos:

–     konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus sensorinių sistemų lavinimo, savarankiškumo ugdymo, aplinkos pritaikymo klausimais;

–     veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ergoterapijos temomis;

–     veda ergoterapijos užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų;

–     rengia rekomendacijas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo principus, pagalbos teikimo metodus, aplinkos pritaikymą ir kitus aktualius klausimus;

–      rengia ergoterapijos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymui.

Reikalavimai :

–     turėti aukštąjį išsilavinimą ir ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją;

–    turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų;

–     gebėti vertinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sensorinių sistemų sunkumus, funkcinę būklę, savarankiškumą;

–     išmanyti ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti;

–     mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį;

–     gebėti dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

gyvenimo aprašymą;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą;

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais.

Siūlome :

Ergoterapeuto darbą 1 etatu, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas 1267 – 1574 eurų (bruto).

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Kontaktinė informacija :

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 659 93701 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt

 


Socialinis pedagogas (ė)

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius 

Įstaiga / įmonė : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo įvadas : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje socialinio pedagogo (1 etatas) pareigoms užimti.  

Pareigos : 

Socialinis pedagogas (ė) 

Darbo aprašymas : 

Funkcijos: 

 • konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus aktualiais socialinių įgūdžių ugdymo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 
 • veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie socialinių įgūdžių ugdymo galimybes; 
 • organizuoja ir įgyvendina socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • rengia rekomendacijas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinių įgūdžių ugdymo principus ir metodus, socialinės pedagoginės pagalbos organizavimo tobulinimo galimybes, ir kitus aktualius klausimus; 
 • rengia socialinės pagalbos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinių įgūdžių ugdymui. 

Reikalavimai : 

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją; 
 • turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • gebėti vertinti socialinės pagalbos poreikį vaikui, šeimai, ugdymo įstaigai; 
 • gebėti įvertinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinius įgūdžius; 
 • išmanyti ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti; 
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį; 
 • gebėti dirbti komandoje. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : 

gyvenimo aprašymą; 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą; 

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. 

Siūlome : 

Socialinio pedagogo darbą 1 etatu, terminuota darbo sutartis. 

Atlyginimas 1735,38 – 2436,60 eurų (bruto). 

Adresas : 

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Kontaktinė informacija : 

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 677 58544 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt  

 


Logopedas (ė) 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius 

Įstaiga / įmonė : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo įvadas : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje logopedo (1 etatas) pareigoms užimti.  

Pareigos : 

Logopedas (ė) 

Darbo aprašymas : 

Funkcijos: 

 • s konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos speciali tus aktualiais kalbos ugdymo, alternatyviosios komunikacijos parinkimo ir taikymo, specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais; 
 • veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams kalbos ugdymo, alternatyviosios komunikacijos parinkimo ir taikymo temomis; 
 • planuoja, organizuoja ir veda užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutikimų; 
 • rengia rekomendacijas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo principus, kalbos ugdymą, alternatyviosios komunikacijos parinkimą ir taikymą; 
 • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, kalbos ir kalbėjimo įgūdžių ugdymui. 

Reikalavimai : 

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją; 
 • turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • gebėti įvertinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, kalbos ir kalbėjimo įgūdžius, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ypatumus;  
 • išmanyti ugdymo, alternatyviosios komunikacijos metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti; 
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), jos mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį; 
 • gebėti dirbti komandoje. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : 

gyvenimo aprašymą; 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą; 

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. 

Siūlome : 

Logopedo darbą 1 etatu, neterminuota darbo sutartis.  

Atlyginimas 1735,38 – 2436,60 eurų (bruto). 

Adresas : 

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Kontaktinė informacija : 

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 677 58544 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt  


Logopedas (ė)   0,5 etatu 

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius

Pagrindinės funkcijos:  

 1. Konsultuoti pedagoginius darbuotojus ugdymo programų, mokomosios medžiagos ir mokymo priemonių pritaikymo klausimais bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo ugdymo klausimais.
 2. Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, atsirandančius dėl regos sutrikimo, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 3. Vesti individualias, pogrupines ar grupines pratybas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir mokyklinio amžiaus mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. 

Reikalavimai: 

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją (specialybę);
 2. gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 3. išmanyti mokinių, turinčių regos ir kalbos bei komunikacijos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 4. gebėti bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti: 

gyvenimo aprašymą;  

išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;  

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą. 

Atlyginimas 1500 – 2000 eurų (bruto).  

Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 679 87400 arba el. paštu adresu jurate.maskoliuniene@lasuc.lt 


Psichologas (ė) 

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius

Pagrindinės funkcijos:  

 1. Stebėti ir vertinti mokinių raidos ypatumus, psichologines, asmenybines ir ugdymosi problemas.
 2. Bendradarbiaujant su pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais padėti mokiniui siekti ugdymosi tikslų ir uždavinių
 3. Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagoginius darbuotojus vaiko raidos psichologijos, mokymosi sunkumų klausimais.

Reikalavimai: 

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
 2. mokėti naudoti standartizuotas psichologinio įvertinimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus; 
 3. mokėti praktiškai konsultuoti įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius akluosius ir silpnaregius mokinius; 
 4. gebėti bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti: 

gyvenimo aprašymą;  

išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;  

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą. 

Atlyginimas 1500 – 2000 eurų (bruto).  

Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 679 87400 arba el. paštu adresu jurate.maskoliuniene@lasuc.lt 


Kiemsargis

Pagrindinės funkcijos:  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro teritorijos tvarkymas. 

Reikalavimai: 

Kiemsargio pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

Darbo laikas:   1 etatas, 40 val. per savaitę 

Atlyginimas Minimali mėnesinė alga (MMA)  

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +37060478405 


Karjeros specialistas 

0,5 etatu, 18 val. per savaitę 

Pagrindinės funkcijos:  

Planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams.  

Reikalavimai: 

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iki 2024 rugsėjo 1 d.
 • ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyta kvalifikacijos tobulinimo programa, įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25  d. įsakymu Nr.  V-617 patvirtinto Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, jeigu iki darbo karjeros specialistu pradžios turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;
 • būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti: 

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Atlyginimas 1300 – 1500 eurų (bruto).  

 Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  rastine@lasuc.lt 

Informacija teikiama telefonu:  +370 679 87400 bei  el.paštu jurate.maskoliuniene@lasuc.lt 


Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras siūlo darbą direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

Pagrindinių funkcijų aprašymas: 

 1. planuoja ir organizuoja Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbą, derina Skyriaus veiklą su kitais Centro skyriais, direktoriumi; sudaro ir laiku pateikia tvirtinti Skyriaus darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 2. vykdo Centro pastatų, patalpų, materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir gaisrinę saugą;
 3. planuoja ir organizuoja einamojo (kapitalinio) pastatų, patalpų rekonstrukcijos bei remonto darbus;
 4. užtikrina ir rūpinasi vidinių komunikacijų darbu (elektros, šilumos, vandentiekio, nuotekų, orgtechnikos, ryšio);
 5. organizuoja pastatų, patalpų ir Centro teritorijos pritaikymą akliems ir silpnaregiams vaikams / mokiniams;
 6. tikslingai organizuoja Centro inventoriaus remontą, apskaitą (inventorizaciją) bei nurašo susidėvėjusias, netinkamas naudojimui medžiagas, prekes, inventorių bei kitą trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, nurašymo aktus pateikia nurašymo komisijoms;
 7. 7. atsako už saugą ir sveikatą Centre, vykdo nelaimingų atsitikimų kelyje į (iš) darbo, darbe tyrimus. Parengia saugos ir sveikatos instrukcijas, atlieka įvadinį (pakartotinį, periodinį) darbuotojų instruktavimą darbo vietoje;
 8. 8. atsako už gaisrinę saugą Centre, vykdo darbuotojų gaisrinės saugos įvadinius ir periodinius instruktavimus darbo vietoje;
 9. 9. organizuoja Centro patalpų nuomos konkursus: parengia konkurso nuostatus, veda laikinos komisijos posėdžius, parengia nuomos sutarčių projektus. Paskutinę mėnesio dieną pateikia finansininkei nuomininkų elektros energijos ir vandens sunaudojimo aktus;
 10. pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

 

Reikalavimai: 

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 2. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 3. išmanyti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras; išmanyti ūkinės veiklos planavimą, gebėti organizuoti pavaldžių asmenų darbą, rengti ūkinės veiklos planus ir tvarkų aprašus, instrukcijas; išmanyti darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 4. išmanyti materialinių vertybių saugojimo, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, higienos bei sanitarijos normas bei taisykles;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą,

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

gyvenimo aprašymą; 

darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas. 

 

Darbo vieta; Ateities g. 44, Vilnius 

Atlyginimas (bruto) 2000-2700, 1 etatas 

Kontaktinė informacija: dokumentus prašome teikti el.paštu rastine@lasuc.lt 

tel. pasiteirauti +370 524 84100