Karjera

Ergoterapeutas (ė)

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius 

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje ergoterapeuto (1 etatas) pareigoms užimti.

   

Pareigos :

Ergoterapeutas (ė)

Darbo aprašymas :

Funkcijos:

–     konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus sensorinių sistemų lavinimo, savarankiškumo ugdymo, aplinkos pritaikymo klausimais;

–     veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ergoterapijos temomis;

–     veda ergoterapijos užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų;

–     rengia rekomendacijas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo principus, pagalbos teikimo metodus, aplinkos pritaikymą ir kitus aktualius klausimus;

–      rengia ergoterapijos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymui.

Reikalavimai :

–     turėti aukštąjį išsilavinimą ir ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją;

–    turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų;

–     gebėti vertinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sensorinių sistemų sunkumus, funkcinę būklę, savarankiškumą;

–     išmanyti ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti;

–     mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį;

–     gebėti dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

gyvenimo aprašymą;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą;

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais.

Siūlome :

Ergoterapeuto darbą 1 etatu, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas 1267 – 1574 eurų (bruto).

   

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo publikavimo data :

2023-01-12

Skelbimas galioja iki :

2023-02-28

   

Kontaktinė informacija :

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 659 93701 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt

 


Psichologas (ė) 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius 

Įstaiga / įmonė : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo įvadas : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje psichologo (1 etatas) pareigoms užimti.  

Pareigos : 

Psichologas (ė) 

Darbo aprašymas : 

Funkcijos: 

 • konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus aktualiais psichologinės pagalbos teikimo klausimais; 
 • veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo galimybes; 
 • organizuoja ir įgyvendina užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • rengia rekomendacijas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti, teikia jas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams; 
 • rengia psichologinės pagalbos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymui. 

Reikalavimai : 

 • turėti aukštąjį išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;  
 • turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 
 • mokėti naudoti standartizuotas psichologinio įvertinimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus;  
 • išmanyti ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti; 
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį; 
 • gebėti dirbti komandoje. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : 

gyvenimo aprašymą; 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą; 

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. 

Siūlome : 

Psichologo darbą 1 etatu, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas 1858 – 2039 eurų (bruto). 

Adresas : 

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimas galioja iki : 

2023-01-31 

Kontaktinė informacija : 

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 677 58544 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt  

 

Logopedas (ė) 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius 

Įstaiga / įmonė : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimo įvadas : 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje logopedo (1 etatas) pareigoms užimti.  

Pareigos : 

Logopedas (ė) 

Darbo aprašymas : 

Funkcijos: 

 • s konsultuoja tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos speciali tus aktualiais kalbos ugdymo, alternatyviosios komunikacijos parinkimo ir taikymo, specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais; 
 • veda kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams kalbos ugdymo, alternatyviosios komunikacijos parinkimo ir taikymo temomis; 
 • planuoja, organizuoja ir veda užsiėmimus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutikimų; 
 • rengia rekomendacijas tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo principus, kalbos ugdymą, alternatyviosios komunikacijos parinkimą ir taikymą; 
 • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas metodines ir mokymo priemones, skirtas vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, kalbos ir kalbėjimo įgūdžių ugdymui. 

Reikalavimai : 

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją; 
 • turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų; 
 • gebėti įvertinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, kalbos ir kalbėjimo įgūdžius, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ypatumus;  
 • išmanyti ugdymo, alternatyviosios komunikacijos metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, ir gebėti juos taikyti; 
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), jos mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį; 
 • gebėti dirbti komandoje. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : 

gyvenimo aprašymą; 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą; 

sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. 

Siūlome : 

Logopedo darbą 1 etatu, neterminuota darbo sutartis.  

Atlyginimas 1549 – 2175 eurų (bruto). 

Adresas : 

Ateities g. 44, Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

Skelbimas galioja iki : 

2023-01-31 

Kontaktinė informacija : 

 Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 677 58544 arba el. paštu adresu gintare.sate@lasuc.lt  


Logopedas (ė)   0,5 etatu 

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius

Pagrindinės funkcijos:  

 1. Konsultuoti pedagoginius darbuotojus ugdymo programų, mokomosios medžiagos ir mokymo priemonių pritaikymo klausimais bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo ugdymo klausimais.
 2. Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, atsirandančius dėl regos sutrikimo, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 3. Vesti individualias, pogrupines ar grupines pratybas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir mokyklinio amžiaus mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. 

Reikalavimai: 

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją (specialybę);
 2. gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 3. išmanyti mokinių, turinčių regos ir kalbos bei komunikacijos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 4. gebėti bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti: 

gyvenimo aprašymą;  

išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;  

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą. 

Atlyginimas 1500 – 2000 eurų (bruto).  

Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 679 87400 arba el. paštu adresu jurate.maskoliuniene@lasuc.lt 


Psichologas (ė) 

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius

Pagrindinės funkcijos:  

 1. Stebėti ir vertinti mokinių raidos ypatumus, psichologines, asmenybines ir ugdymosi problemas.
 2. Bendradarbiaujant su pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais padėti mokiniui siekti ugdymosi tikslų ir uždavinių
 3. Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagoginius darbuotojus vaiko raidos psichologijos, mokymosi sunkumų klausimais.

Reikalavimai: 

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
 2. mokėti naudoti standartizuotas psichologinio įvertinimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus; 
 3. mokėti praktiškai konsultuoti įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius akluosius ir silpnaregius mokinius; 
 4. gebėti bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti: 

gyvenimo aprašymą;  

išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;  

dokumentus, patvirtinančius darbo stažą. 

Atlyginimas 1500 – 2000 eurų (bruto).  

Dokumentai pateikiami el. paštu adresu rastine@lasuc.lt 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 679 87400 arba el. paštu adresu jurate.maskoliuniene@lasuc.lt 


 

Pagrindinės funkcijos:  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro teritorijos tvarkymas. 

Reikalavimai: 

Kiemsargio pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

Darbo laikas:   1 etatas, 40 val. per savaitę 

Atlyginimas Minimali mėnesinė alga (MMA)  

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +37060478405 


Virėjas 

Pagrindinės funkcijos:  

Pagal patvirtintus valgiaraščius ir galiojančias technologines korteles gaminti maistą 

Reikalavimai: 

Turėti ne žemesnį kaip specialųjį profesinį (virėjo) išsilavinimą 

Darbo laikas:   0,9 etato, 36 val. per savaitę 

Atlyginimas: 1000-1300  eurų (bruto) 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +37060478405 


Karjeros specialistas 

0,5 etatu, 18 val. per savaitę 

Pagrindinės funkcijos:  

Planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams.  

Reikalavimai: 

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iki 2024 rugsėjo 1 d.
 • ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyta kvalifikacijos tobulinimo programa, įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25  d. įsakymu Nr.  V-617 patvirtinto Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, jeigu iki darbo karjeros specialistu pradžios turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;
 • būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti: 

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Atlyginimas 1300 – 1500 eurų (bruto).  

 Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  rastine@lasuc.lt 

Informacija teikiama telefonu:  +370 679 87400 bei  el.paštu jurate.maskoliuniene@lasuc.lt