Karjera

Darbo skelbimas:   Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Redaktorius

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (toliau – Centras) kviečia dalyvauti atrankoje Redaktoriaus, leidžiančio literatūrą Brailio raštu pareigoms užimti: 1,00 etato (40,00 val.)

Pareigos :

Redaktorius (2 specialistų grupė, pareigybės lygis A)

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai :                     

 

 1. Turėti humanitarinių arba fizinių mokslų srities aukštąjį išsilavinimą;
 2. Išmanyti leidybos procesą: maketavimą, korektūrą ir spausdinimą;
 3. Gebėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, teksto skenavimo (Adobe Reader arba analogiška), Brailio rašto spausdintuvo valdymo (Duxbury), kompiuterinėmis grafikos redagavimo (MS-Paint ar analogiška) programomis;
 4. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688, reikalavimus.

Funkcijos:

Bendradarbiaujant su Centro pedagoginiais darbuotojais atrinkti aklajam mokiniui tinkamus grafinius brėžinius, iliustracijas, parengti vadovėlį Brailio raštu (sukurti viršelio dizainą, surinkti nuskenuoti tekstą, paruošti grafinius brėžinius, maketuoti, atlikti taisymus, spausdinti, tiražuoti ir įrišti).

Privalumas:

Mokėti Brailio raštą ir gebėti juo naudotis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2020-05-30

Skelbimas galioja iki :

 2020-07-30

Pradeda dirbti iš karto

Kontaktinė informacija :

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama

Personalo specialistė Audronė Vickutė

Tel. +370 604 78405

el. p.: audrone.vickute@lasuc.lt

 

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Logopedas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje logopedo (0,5 etato, 11,5 val.) pareigoms užimti.

Pareigos :

Logopedas (darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regos ir kitų sutrikimų turinčiais mokiniais)

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Reikalavimai :                     

 

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
 2. Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis pagal „Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms“, patvirtintus Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d, įsakymu Nr. ISAK-555.
 3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus.
 4. Logopedas turėtų:

4.1.gebėti įvertinti mokinio kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;

4.2. išmanyti mokinių, turinčių regos ir kalbos bei komunikacijos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;

4.3. gebėti bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;

4.4. mokėti Brailio raštą arba jį išmokti per 3 mėnesius nuo priėmimo į darbą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt 

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2020-05-30

Skelbimas galioja iki :

2020-07-30

Kontaktinė informacija :

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama

 el. p.: jurate.maskoliuniene@lasuc.lt, tel. +37067987400

Apie atrankų rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Specialusis pedagogas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Specialiojo pedagogo (1,0 etatas, 23 val.) pareigoms užimti.

Pareigos :

Specialusis pedagogas (darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regos ir kitų sutrikimų turinčiais mokiniais)

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Reikalavimai :                     

 

 1.  Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija;
 2. Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis pagal „Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms“, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d, įsakymu Nr. ISAK-555;
 3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus;
 4. Specialusis pedagogas turėtų:

4.1. gebėti atlikti pedagoginį specialių ugdymosi poreikių turinčių mokinių pedagoginį vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atlikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą, išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus;

4.2. gebėti bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;

4.3. mokėti Brailio raštą arba jį išmokti per 3 mėnesius nuo darbo pradžios.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt 

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2020-05-30

Skelbimas galioja iki :

2020-07-30

Kontaktinė informacija :

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama

 el. p.: jurate.maskoliuniene@lasuc.lt, tel. +37067987400

Apie atrankų rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Socialinis pedagogas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Socialinio pedagogo (1,0 etatas, 36 val.) pareigoms užimti.

Pareigos :

Socialinis pedagogas

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (1 m. iki kol grįš darbuotojas iš vaiko priežiūros atostogų). Pradėti dirbti nuo 2019-09-26

Reikalavimai :                     

 

 1. Aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija;
 2.  Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis pagal „Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms“, patvirtintus Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d, įsakymu Nr. ISAK-555;
 3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus;
 4. Socialinis pedagogas turėtų:

4.1. gebėti įvertinti mokinio poreikį gauti socialinę pedagoginę pagalbą, parengti individualų pagalbos mokiniui planą;

4.2.inicijuoti, pritaikyti ir įgyvendinti socialinių įgūdžių ugdymo ir prevencines programas akliems ir silpnaregiams mokiniams;

4.3.konsultuoti akluosius ar silpnaregius mokinius, jų tėvus profesijos pasirinkimo klausimais, supažindinti su galimybėmis įgyti pasirinktą profesiją bei profesinio mokymo įstaigomis;

4.4. gebėti bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;

4.5. mokėti Brailio raštą arba jį išmokti per 3 mėnesius nuo darbo pradžios.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt 

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2020-05-30

Skelbimas galioja iki :

2020-07-30

Kontaktinė informacija :

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama

 el. p.: jurate.maskoliuniene@lasuc.lt, tel. +37067987400

Apie atrankų rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Projektų vadovas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje  projektų vadovo pareigoms užimti: 0,50 etato (20,00 val.)

Pareigos :

Projektų vadovas  (specialistų grupė, pareigybės lygis A2)

Atlyginimas: 

500 Eur (neatskaičius mokesčių).

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 Reikalavimai:                     

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
 3. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis. Labai gerai dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų rengimo programa ir kt.
 4. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos švietimo sistemą, Europos Sąjungos paramos teikimą bei Europos Sąjungos paramos valdymą ir administravimą, raštvedybos taisykles;
 5. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų darbuotojų veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. Turėti puikius bendravimo ir derybų įgūdžius, loginį mąstymą, gebėti įvertinti projekto rizikos lygį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2020-05-30

Skelbimas galioja iki :

2020-07-30

Kontaktinė informacija :

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama

Personalo specialistė Audronė Vickutė

Tel. +370 604 78405

el. p.: audrone.vickute@lasuc.lt

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius Psichologas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Psichologo (1,0 etatas, 40 val.) pareigoms užimti.

Pareigos :

Psichologas

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai :                     

 

1.      turėti aukštąjį išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;

2.      turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų;

3.      gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, pedagogais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

4.      mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

5.      gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

6.      mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

7.      mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimas duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymas;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (atėjus į pokalbį).

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt 

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2020-05-03

Skelbimas galioja iki :

2020-07-30

Pradeda dirbti iš karto

Kontaktinė informacija :

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama

 el. p.: gintare.sate@lasuc.lt, tel. +37067758544

Apie atrankų rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

Darbo skelbimas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ugdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus regėjimo negalę ir kitų sutrikimų turinčius vaikus.

Reikalavimai:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Profesija: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Papildomi sugebėjimai:

 1. Patirtis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus regėjimo negalę ir kitų sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, specialiosios pedagogikos ir psichologijos pagrindai.
 2. Gebėti rengti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams individualias, pritaikytas ugdymo programas, ataskaitas, projektus.
 3. Gebėti atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti jų žinių, gebėjimų lygį, įvertinti  pažangą.
 4. Gebėti bendrauti, bendradarbiauti su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 5. Gebėti organizuoti popietes, šventes, sportines veiklas ir kt.
 6. Būti atsakingu, kūrybingu, pozityviu, iniciatyviu ir kt.
 7. Gebėti dirbti komandoje, labai geri IKT darbo įgūdžiai.
 8. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
 9. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ir kt.), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį.

Pamainingumas: viena pamaina, grupės darbo laikas nuo 7.00 – 17.30 val. (grupėje dirba 2 pedagogai skirtingu darbo laiku, padeda padėjėjas);

Darbo grafikas: dirbti pagal savaitei parengtą darbo grafiką;

Per savaitę dirbti val.: 1 etatas, 26 val.;

 

Darbo skelbimas: Neformaliojo vaikų švietimo robotikos mokytojas

Supažindinti regėjimo negalę turinčius  mokinius su robotika (mechanika ir programavimu), ugdant komunikacinius gebėjimus, skatinant jų kūrybiškumą, savarankiškumą.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Profesija: IKT pedagogas

Papildomi sugebėjimai:

 1. Patirtis su mokiniais neformaliojo arba formaliojo ugdymo srityje;
 1. Gebėjimas greitai įsisavinti naują informaciją;
 2. Gebėjimas dirbti su regėjimo negalią turinčiais mokiniais;
 1. Komunikacijos įgūdžiai;
 1. Atsakingumas, nuoseklumas, kūrybiškumas, pozityvumas, iniciatyvumas, šiuolaikiškumas ir kt.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
 3. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ir kt.), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį.

Pamainingumas: viena pamaina, darbas po pamokų

Darbo grafikas: dirbti pagal savaitei parengtą darbo grafiką;

Per savaitę dirbti val.: 2-4 val.

 

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Vilniaus Miesto Savivaldybės Visuomenės Sveikatos Biuras ieško visuomenės sveikatos priežiūros specialisto (-ės) darbui Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Daugiau informacijos https://www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-biuras/visuomenes-sveikatos-prieziuros-specialistas-e-d3991774.html