Vizija ir misija

VIZIJA

Mokinio ugdymo (-si) sėkmės siekiantis Centras

MISIJA 

Ugdyti kūrybišką, atvirą bendruomenei, atsakingą už savo brandą, pasirengusį savarankiškam gyvenimui mokinį, ir teikti šalies bendrojo ugdymo
mokykloms švietimo pagalbą įgyvendinant įtraukųjį ugdymą

VERTYBĖS

 

 Atvirumas – kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms ir naujovėms, dialogui ir bendradarbiavimui, tobulėjimui.
 Kūrybiškumas – idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas, saviraiškos tenkinimas, ugdymo veiklų įvairovė.
 Bendruomeniškumas – tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas, kolegialus bendradarbiavimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas.
 Atsakomybė – už savo veiklą ir mokymo (-si) rezultatus, tobulėjimą, moralumą, aktyvų rūpinimąsi ne tik savimi, bet ir aplinka, bendruomene, šalimi.