Vizija ir misija

VIZIJA

Centras – moderni, nuolat besimokanti, atvira kaitai, aktyviai dalyvaujanti tobulinant, diegiant šalies aklųjų, silpnaregių ir kurčneregių ugdymo(si) naujoves, teikianti metodinę pagalbą šalies mokykloms, pedagoginiams darbuotojams ir tėvams, (globėjams, rūpintojams), ugdantiems akluosius ir silpnaregius mokinius, pripažinta viešojoje erdvėje švietimo įstaiga; aklųjų, silpnaregių ugdymą grindžianti bendražmogiškomis vertybėmis, siekianti užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę.

MISIJA

Centro misija – padėti kiekvienam aklajam, silpnaregiui ir kurčneregiui kokybiškai ir sėkmingai ugdytis, įgyti kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui; padėti užtikrinti šalies sutrikusios regos mokinių ugdymo kokybę, vertinat jų specialiuosius ugdymosi poreikius, teikiant švietimo pagalbą mokykloms, pedagoginiams darbuotojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), stebint švietimo prieinamumo, tiflopedagoginės pagalbos teikimo užtikrinimą; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybinę sutrikusios regos asmenų švietimo politiką.